Човек и общество2018-11-12T13:26:16+00:00

Научноизследователско направление

Човек и общество

Ергюл Таир Реджеб

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Човек и общество”
Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”

(+ 359 2) 987 21 72; (+ 359 2) 979 52 40

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

четвъртък, 10 януари 2019|Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Международна научна конференция в Института за икономически изследвания

понеделник, 3 декември 2018|Коментарите са изключени за Международна научна конференция в Института за икономически изследвания

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

понеделник, 26 ноември 2018|Коментарите са изключени за Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

четвъртък, 22 ноември 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.