Човек и общество2018-06-11T15:46:02+00:00

Научноизследователско направление

Човек и общество

Ергюл Таир Реджеб

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Човек и общество”
Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”

(+ 359 2) 987 21 72; (+ 359 2) 979 52 40

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

понеделник, 8 октомври 2018|Коментарите са изключени за Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

Споразумение за сътрудничество между Институтите за икономически изследвания на Българската академия на науките и Китайската академия на науките

сряда, 12 септември 2018|Коментарите са изключени за Споразумение за сътрудничество между Институтите за икономически изследвания на Българската академия на науките и Китайската академия на науките

Представяне на сборника „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“

вторник, 11 септември 2018|Коментарите са изключени за Представяне на сборника „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.