Институт за държавата и правото

Институтът за държавата и правото е създаден през 1947 г. и е единственото научно звено в системата на Българската академия на науките, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Той осъществява активна научно-експертна и консултантска дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП е част от научното направление „Човек и общество“ на БАН.

Мисията на ИДП се проявява в трите му основни настоящи приоритета:

  1. подпомагане на законотворческата функция на държавата, на правоприлагането, дейността на правораздавателните и административните органи;
  2. изследвания в областта на хармонизирането на българското с правото на ЕС, в международното публично, частно право и международните отношения;
  3. изследвания, посветени на фундаментални и практически проблеми на правната система.

ИДП ще бъде активен участник в предстоящето председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с правителството и неправителствения сектор. През юни 2017 г. бе организирана конференция „10 години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“. Докладите ще бъдат издаден в сборник, който ще бъде представен по време на българското председателство.

Историята на ИДП е белязана от големите учени, работили в него: акад. Стефан Баламезов, акад. Петко Стайнов, акад. Любен Василев, акад. Стефан Павлов, чл.-кор. Костадин Лютов, проф. д-р Живко Сталев, проф. Петко Радойнов, чл.-кор. проф. Нено Неновски и др. Общо 35 изявени юристи – учени и общественици, са дали своя принос за създаването, развитието и утвърждаването на БАН като научна организация. От тях 5 академици и двама член-кореспонденти.

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на ИДП днес е посветена на актуални и важни за българската правна наука проблеми и практика, както и за правото на Европейския съюз и международното право. Научните направления на колективните проекти са следните:
• „Конституционноправни, административноправни и правно-социологически проблеми на нормотворчеството“ с ръководител доц. д-р Надежда Йонкова;
• „Актуални проблеми на частното право“ с ръководител доц. д-р Николай Колев;
• „Наказателноправни средства за противодействие на престъпността в България“ с ръководител доц. д-р Гергана Маринова;
• „Миграцията – предизвикателство за международното публично право, международното частно право и правото на ЕС“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.
• „Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония?“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.

Образование

ИДП подготвя висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

Към настоящия момент в ИДП се обучават 36 докторанти, откоито 3 редовни, 27 задочни и 1 в самостоятелна форма на обучение по акредитирани 8 докторантски програми: Конституционно право, Административно право и административен процес, Правна социология. Правна информатика, Гражданско и семейно право, Стопанско/Търговско право, Международно право и международни отношения, Международно частно право и Наказателен процес.

Други образователни инициативи, в които участва ИДП, са магистърски програми съвместно с университети (ВСУ “Черноризец Храбър”, Икономически университет – Варна).

 

Новини

ИДП – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

вторник, 7 януари 2020 |Коментарите са изключени за ИДП – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент - един, по [...]

Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право

четвъртък, 7 ноември 2019 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право, от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателно право, един [...]

Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

петък, 12 април 2019 |Коментарите са изключени за Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

Знаковата роля на Търновската конституция за полагане на основите на правовата държава на освободеното българско общество обсъдиха учени на кръгла маса „140 години конституционализъм в България“. Засегнати бяха и въпросите за влиянието на конституционализма за [...]

ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

сряда, 10 април 2019 |Коментарите са изключени за ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент  – един, по [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания