Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г.

Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г.

Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са:

  • форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът;
  • форма “В1” (на английски език или руски език), подписана и от двете страни (може и по e-mail).

Картата за оценка на проектното предложение по ЕБР е в сила за тази кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ.

Хабилитиран учен може да бъде ръководител само на един проект.

Предложения, които са продължение на теми на предишни проекти, няма да бъдат разглеждани.

Съвместните проекти би следвало да бъдат подадени паралелно в Национална академия на науките на Украйна (НАНУ).