В рамките на кампанията „БАН представя своите институти“, Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) ще представи разностранните научни изследвания, както и резултатите от националната оперативна дейност, които Институтът извършва. Събитието ще се проведе на 29 юни от 10:30 часа, в сградата на НИГГГ, ул.„Акад.Г. Бончев“, бл. 3.

Учените от НИГГГ ще представят резултатите от най-значимите си научни и научно-приложни постижения в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията. Ще бъдат представени единствените в страната оперативни мониторингови мрежи – Националната оперативна телеметрична система за сеизмична информация, Националната мрежа за силни земни движения, Националната перманентна GNSS мрежа, Националната мареографна мрежа, Националната мрежа от станции за измервания на UV-радиацията, както и националните обсерватории – магнитна, геодезическа и палеомагнитна. Присъстващите ще бъдат запознати с техните дейности от проф. д-р Светослав Симеонов, проф. д-р Марияна Николова, чл.-кор Димо Солаков и проф. д-р Емил Ботев.

НИГГГ предоставя информация в реално време за земетресения, прогнози за геомагнитни бури, състояние на йоносферата, UV-индекс радиация, геомагнитно поле, приземен и стратосферен озон, замърсяването на въздуха. Мрежата от мареографни станции осъществява постоянен мониторинг на изменението на нивото на Черно море и връзката му с климатичните промени. Резултатите се използват от държавната администрация, общинските власти, частни компании и имат значителен принос за устойчивото развитие на обществото.

Ще бъдат представени някои от най-значимите международни и национални проекти на НИГГГ, между които:

  • Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България;
  • Управление на сеизмичния риск за сгради;
  • Взаимодействие между регионалния климат и качеството на атмосферния въздух;
  • Картиране на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения;
  • Черноморска мрежа за сеизмична безопасност-ESNET и други.

Към момента НИГГГ извършва актуализация на сеизмичното райониране на Република България.

Учените ще коментират резултати от анализи на сеизмичната уязвимост на строителни конструкции и съоръжения, разработване и хармонизиране на нормативни документи за проектиране и строителство в сеизмични райони, анализи и оценки на повредите и разрушенията при силни земни движения. Присъстващите ще бъдат запознати и с резултати от оценка на сеизмичната опасност за важни национални обекти, като АЕЦ „Козлодуй“, язовир Искър, паметници на културата – Рилската света обител, базиликата „Света София“, скални църкви Иваново.

Повече информация може да се получи на интернет страницата на Института: http://www.niggg.bas.bg/.