На 30 януари 2019 г. на заседание на секция „Математика“ при Съюза на учените в България (СУБ) в Дома на учения се проведе премиера на новата книга “Nonlinear Waves:A geometrical Approach” с автори акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова в реномираното международна издателство „World Scientific“, излязла през 2018 г.

Книгата беше представена от акад. Александър Петров. В монографията са изучени много уравнения на математическата физика, възникващи в лазерната оптика, динамика на флуидите или рогови вълни в океаните. Математическият апарат, който се използва в книгата е много разнообразен. За да се илюстрират функционалните, аналитични и геометрични методи за решаването на разглежданите уравнения са приведени много примери на нелинейни диференциални уравнения възникващи в приложенията в механиката и физиката. Получените вълни, имащи разнообразна геометрична структура като бягащи вълни, кинкове, солитони, овали, пикони, антипикони и др. са визуализирани с около 50 числени симулации и фигури.

Монографията е адресирана към широк читателски кръг, включващ математици, физици, инженери и специалисти в областта на частните диференциални уравнения (ЧДУ) и диференциалната геометрия и техните приложения в нелинейните уравнения на математическата физика.

На премиерата присъстваха акад. Благовест Сендов, акад. Кирил Боянов, акад. Ячко Иванов, чл.-кор. Олег Мушкаров, чл.-кор. Андон Косев, чл.-кор. Николай Николов – председател на Съюза на математиците в България, проф. Емил Маноах – научен секретар на направление „Информационни и комуникационни технологии“ на БАН, проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България и много други колеги от БАН, Технически университет и Софийски университет.