Новини

/Новини/

УС на БАН с протокол 23 от 29.11.2018 г. одобри условията и сроковете за кандидатстване за Национална програма “Млади учени и постдокторанти” на МОН

С условията за кандидатстване за Национална програма "Млади учени и постдокторанти" на МОН можете да се запознаете ТУК.

Учени от България и Беларус продължават сътрудничеството си

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна с посланика на Р Беларус в България Н.Пр. Александр Лукашевич. По време на разговора беше обсъдено българо-беларуското сътрудничество в областта на науката и технологиите и изпълнението на съвместни научно-изследователски проекти. Обменът на информация между учени от България и Беларус в областта на иновациите и високотехнологичните приложни разработки с цел тяхното приложение в  двете страни ще продължи, стана ясно на срещата. Н.Пр. Александр Лукашевич представи работата и достиженията на учебно-научно-производственото републиканско единно предприятие “Унитехпром БГУ“, в т.ч. и създаването на противоракови лекарствени средства. Предстои провеждане на заседание на българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Конкурси за заемане на академични длъжности “доцент” и “професор” в Института за литература на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София обявява два конкурса за заемане на следните академични длъжности: един конкурс за академичната длъжност „професор”  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за история на българския език; един за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за етнолингвистика, със срокове 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 22 от 15.03.2019 г.  

Среща на акад. Юлиан Ревалски с делегация от Пакистан

На 18 март 2019 г. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна с делегация от Посолството на Пакистан, като на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между БАН и научни институции в Пакистан. […]

Заключителна среща по проект HyLAW

Заключителна работна среща „Горивни клетки и водород: идентифициране на законодателната и административна рамка за  въвеждането им, на бариерите и подходите за тяхното отстраняване” по проект HyLAW беше проведена на 12 март в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проекта, обобщени и публикувани специална книжка „Стратегически документи“. […]

Публична защита на Велина Петрова Спирова в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Чуждестранните лица като субект на данъчното право на Република България“ на Велина Петрова Спирова – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП - БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Сашо Георгиев Пенов, СУ „Св. Кл. Охридски“ [...]

Публична защита на Богдан Русев Русев в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти“ на Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки   Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП - БАН (рецензент) Членове на научното жури: Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова, ПУ „П. Хилендарски“ (рецензент) Доц. д-р [...]