Новини

/Новини/

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

На 12 януари 2018 се проведе кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“, организирана в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата – БАН „Българският ХХ век в изкуствата и културата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Дискусиите обхванаха проблематика, свързана най-вече с възможните пресечни точки и взаимодействия между различните изкуства. Полемиките по време на кръглата маса задълбочиха идеите по въпроси, свързани с възгледите относно категориите на културната история, спецификата на процесите в контекста на модерността, периодизацията, местата на паметта като инструмент в историческото изкуствознание, тезата за упадъка на „големите разкази“, нарастващата роля на крос-културните явления в съвременната културна ситуация, рисковете в тълкуванията на противоречивото идеологическо наследство на недалечното социалистическо минало, проблемите [...]

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева от ИЯИЯЕ

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 31.01.2018 г. (сряда) от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. „Цариградско шосе 72”, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Радиоекологични изследвания на обекти от околната среда в чисти райони и около ядрени съоръжения” на Елена Георгиева Гелева задочен докторант към ИЯИЯЕ (БАН) по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия) Научен ръководител: Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ - БАН) Състав на Научното жури: [...]

Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

Мъглявината Тарантула Международен екип от астрономи с участието на проф. дфн Невена Маркова от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН направи неочаквано откритие: във Вселената се раждат много по-голям брой звезди с маси над 30 слънчеви маси, отколкото се считаше до днес! Тъй като масивните звезди управляват еволюцията на Вселената, това откритие може да има фундаментални последствия за нашето разбиране относно това как първичната Вселена е била трансформирана във формата, в която я наблюдаваме днес. Откритието бе публикувано на страниците на научното списание Science в първите дни на 2018 г. и веднага привлече вниманието на електронните медии в Англия, Германия и Испания. Свободен достъп до копие от работата може да се намери на: http://arxiv.org/abs/1801.03107

Тържествено честване на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов

Институтът за литература – БАН и Националният литературен музей отбелязват 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов. Тържественото откриване на честванията се състоя на 11 януари в Големия салон на централна сграда на БАН. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов поздрави гостите. Има едно възлово събитие без чието случване не бих имал смелостта да се изправя пред тази трибуна… На 19 октомври 2017 г., по случай деня на св. Иван Рилски, ние отворихме отново къщата-музей Пейо Яворов тук в София, само че с материализираното върху експозиционната ù площ реално уважение и почит към уникалния творец – подчерта той. […]

Институтът за български език участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС

Институтът за български език при Българската академия на науките участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС, която от днес е достъпна от уеб страницата на Българското председателство. Преводач предлага превод на текстове, документи и уеб сайтове с помощта на платформата eTranslation на Механизма за свързване на Европа, която осигурява автоматичен превод между всички официални езици на ЕС. За да се осигури по-ясен и близък до естествения език превод, в допълнение са създадени системи за автоматичен превод между български и английски, които са основани на невронни мрежи и използват изкуствен интелект. Преводачът за Председателството на Съвета на ЕС е разработен в рамките на европейския проект CEF Automated Translation for the EU Council Presidency от латвийската компания Tilde, Института за български език [...]

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали” в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание - 1 (един) брой за нуждите на Научна секция 2 „Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави“ към Института със срок 2 (два) месеца от публикуването в ДВ бр. 103/28.12.2017 г. Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/462 62 28.