Новини

/Новини/

Заседание на научно жури за присъждане на степен „доктор на науките“ на доц. д-р Павлин Петков Грудев от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 06.08.2018г. (понеделник) от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: "Аналитично валидиране на аварийни процедури за ВВЕР реактори" на доц. д-р Павлин Петков Грудев по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори). Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище ) Членове: Проф. д-р Бончо Бонев (ТУ – София) ( рецензия ) Проф. дфн Никола Балабанов (ПУ „Паисий Хилендарски") ( рецензия ) Доц. д-р Калин Филипов (ТУ – София) ( рецензия ) Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) [...]

Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) публикува на български език преработено издание на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания. Документът служи на европейската научноизследователска общност като рамка за саморегулиране на всички учени от всички научни дисциплини. Преработеният кодекс  e с  акцент върху предизвикателствата, възникващи в резултат на технологичното развитие, отворената наука, гражданската наука и социалните медии. Кодексът формулира принципите за почтеност в научните изследвания, критерии за добри практики и описва как да не се допуска нарушаване на принципите за почтеност на научните изследвания. Европейската комисия признава Кодекса и ролята му за целостта на научните изследвания за всички научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, както и като модел за работа на научни организации и изследователи от цяла Европа. Кодексът е публикуван на английски език на [...]

2018-07-13T13:11:57+00:00петък, 13 юли 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

В Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се проведе семинар по проект Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA, Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения, http://www.esmeralda-project.eu/) от програмата Horizon 2020 на EU, Rеsearsh area „Societal challenges”, program: „Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” Topic SC5-10a-2014: „Enhancing mapping ecosystems and their services”. […]

Акад. Никола Съботинов получи благодарствено писмо от ректора на Томския държавен университет

Благодарствено писмо от ректора на Томския държавен университет на Руската федерация проф. Едуард Галажинский за значителен принос в повишаване на рейтинга на висшето училище в класацията на университетите в света 2019 (QS World University Ranking 2019) получи акад. Никола Съботинов. […]

2018-07-12T15:26:10+00:00четвъртък, 12 юли 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) ще се състои на 26 юли 2018 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров. Рецензенти: проф. дтн Кети Пеева и доц. д-р Радослав Цветков. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана на интернет [...]

Защита на дисертационен труд на ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА, редовен докторант в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Веселина Пламенова Узунова, редовен докторант в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научни ръководители проф. д-р Румяна Цонева-Велинова и проф. дбн Албена Момчилова, на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 24 юли 2018 г., от 13:30 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Румяна Цонева - Велинова. Рецензенти: проф. дбн Росица Конакчиева и проф. д-р Яна Чекаларова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. [...]