/Обществена поръчка за услуга – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“

Обществена поръчка за услуга – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“

2019-02-08T17:39:18+00:00понеделник, 14 януари 2019|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г.

Дата на създаване: 14.01.2019 г.

Указание: Приложения № 1а, 1б, 1в, 7а, 7б, 7в и 12 от документацията за участие съдържат конфиденциална информация по чл. 102, ал. 3 от ЗОП и ще се получават от потенциалните участници в процедурата само срещу подписване на декларация за конфиденциалност, изготвена по образец Приложение № 13. За повече подробности виж т. 29 от файл „Указания към участниците“.

Дата на публикуване: 14.01.2019 г. в 15:30 часа

Срок за получаване на офертите: 12.02.2019 г. (дд/мм/гггг), Местно време: 17:30 часа (чч:мм).


Във връзка с чл. 53 от ППЗОП, отварянето на офертите ще се състои на същия ден 13.02.2019 г. (сряда), но от 14:00 часа вместо от 11:00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава без промяна – Зала 207 в сградата на БАН – гр. София, ул.”15 ноември” № 1.

Публикувано на 08.02.2019 г. в 17:20 часа.