С п и с ъ к
на членовете на 6-то Общото събрание
на БАН към 05.01.2015 г. – 107 члена


Председател: проф. дхн. Никола Малиновски от ИОМТ
Зам.-председатели: проф. дбн. Бойко Георгиев от ИБЕИ
проф. д-р Валентин Казанджиев от НИМХ
Секретар: доц. д-р Анелия Божкова от НАИМ
Технически секретар: Райна Грозданова – ЦО - БАН

1-во Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” с 4 института, както следва:

1. Институт по математика и информатика

1. Проф. дмн. Камен Ганчев Иванов
2. Проф. дмн. Йохан Тодоров Давидов
3. Акад. Веселин Стоянов Дренски
4. Проф. дмн. Петър Георгиев Бойваленков
5. Проф. дмн. Евгения Асенова Стоименова

2. Институт по механика

6. Проф. д-р Емил Маноах
7. Проф. дтн. Васил Кавърджиков
8. Проф. дфн. Даниел Маринов Данчев
9. Доц. д-р Маргарита Милчева Натова

3. Институт по системно инженерство и роботика

10. Акад. Чавдар Станоев Руменин
11. доц. д-р Роман Захариев Захариев

4. Институт по информационни и комуникационни технологии

12. проф. дмн. Светозар Димитров Маргенов
13. проф. дтн. Иван Томов Димов
14. доц. д-р Геннадий Павлович Агре
15. доц. д-р Даниела Иванова Борисова

2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” с 2 института, както следва:

5. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика.

16. Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов
17. Проф. дфн. Димитър Димитров Бакалов
18. Доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов
19. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
20. Доц. д-р Димитър Василев Тонев

6. Институт по електрохимия и енергийни системи.

21. Проф. дхн. Евелина Павлова Славчева
22. Проф. дхн. Дария Евгениева Владикова

3-то Направление „Нанонауки, нови материали и технологии” с 10 института, както следва:

7. Институт по физика на твърдото тяло

23. Акад. Александър Георгиев Петров
24. Доц. д-р Румяна Антонова Пеева
25. ...........................

8. Институт по електроника

26. Доц. д-р Санка Величкова Гатева-Костова
27. Проф. дфн. Лъчезар Аспарухов Аврамов
28. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова

9. Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”

29. Проф. дхн. Никола Георгиев Малиновски
30. Доц. Цветанка Крумова Бабева

10. Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”

31. Проф. д-р Росица Петрова Николова

11. Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика - Варна

32. Проф. дтн Людмил Борисов Дренчев
33. Доц. д-р Стойко Атанасов Гюров
34. Доц. д-р Ленко Миленов Станев
35. Проф. д-р Румен Здравков Кишев

12. Институт по обща и неорганична химия.

36. Проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов
37. Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова

13. Институт по органична химия с Център по фитохимия.

38. Проф. д-р Нарцислав Величков Петров
39. Проф. дхн. Петко Маринов Иванов
40. Проф. дхн. Венелин Георгиев Енчев
41. Доц. д-р Йордан Андреев Ценов

14. Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”

42. Проф. дхн. Весела Цветанова Цакова-Станчева
43. Проф. дхн. Цецка Борисова Радева

15. Институт по полимери

44. Доц.д-р Нели Стоянова Косева

16. Институт по катализ

45. Проф. дхн. Славчо Кирилов Раковски
46. Проф. дхн. Иван Георгиев Митов

4-то Направление „Биомедицина и качество на живот” със 6 института, както следва:

17. Институт по молекулярна биология„Академик Румен Цанев”

47. Доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов
48. Доц. д-р Ива Угринова Златкова

18. Институт по невробиология

49. Проф. д-р Рени Емил Калфин
50. Доц. д-р Пламен Георгиев Гатев

19. Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

51. Проф. дмн. Христо Миладинов Найденски
52. Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова
53. Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

20. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

54. Чл.-кор. дбн. Андон Радев Косев
55. Доц. д-р Таня Колева Пенчева

21. Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”

56. Проф. д-р Мария Георгиева Иванова

22. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

57. Проф. дбн. Нина Недева Атанасова
58. Доц. д-р Иван Георгиев Иванов
59. Проф. дмн. Димитър Стефанов Кадийски

5-то Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” с 3 института, както следва:

23. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

60. Проф. дбн. Бойко Божидаров Георгиев
61. Проф. дбн. Димитър Асенов Иванов
62. Доц. д-р Светлана Темелкова Банчева
63. Доц. д-р Снежана Михайлова Грозева
64. Доц. д-р Милена Тихомирова Николова

24. Институт за гората

65. Проф. Пламен Борисов Мирчев

25. Институт по физиология на растенията и генетика

66. Проф. д-р Снежана Цветанова Дончева
67. Проф. д-р Любомир Манолов Стоилов
68. Проф. дбн Лиляна Тодорова Масленкова

6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси” с 4 института, както следва:

26. Геологически институт „Страшимир Димитров”

69. Доц. д-р Дончо Ганчев Карастанев
70. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова

27. Национален институт по геофизика, геодезия и география

71. Проф. дтн. Иван Георгиев Георгиев
72. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов
73. Доц. д-р Димитър Дечков Стефанов

28. Национален институт по метеорология и хидрология

74. Проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов
75. Проф. д-р Валентин Стоянов Казанджиев
76. Доц. д-р Цвятка Иванова Карагьозова

29. Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”

77. Проф. д-р Атанас Василев Палазов
78. Проф. дгн. Веселин Димитров Пейчев

7-мо Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии” с 2 института, както следва:

30. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

79. Доц. д-р Александър Първанов Антов

31. Институт за космически изследвания и технологии

80. Проф. дтн. Петър Стефанов Гецов
81. Доц. д-р Димитър Кирилов Теодосиев
82. Доц. д-р Катя Янчева Георгиева

8-мо Направление „Културно-историчесто наследство и национална идентичност” със 7 института, както следва:

32. Институт за български език

83. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова
84. Доц. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева

33. Институт за литература

85. Доц. д-р Елка Савова Трайкова
86. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова

34. Институт за балканистика с Център по тракология проф. Александър Фол”

87. Проф. дизк Ваня Бориславова Лозанова-Станчева
88. Доц. д-р Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева

35. Институт за исторически изследвания

89. Доц. д-р Йорданка Маринова Гешева
90. Доц. д-р Благовест Нягулов Атанасов

36. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

91. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева
92. Доц. д-р Иванка Николаева Петрова

37. Институт за изследване на изкуствата

93. Проф. дизк. Александър Милков Янакиев
94. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов

38. Национален Археологически институт с музей

95. Доц. д-р Венцислав Николов Динчев
96. Доц. д-р Анелия Атанасова Божкова

9-то Направление “Човек и общество” с 4 института, както следва:

39. Институт за икономически изследвания

97. Проф. д-р Митко Атанасов Димитров
98. Проф. д-р Александър Петров Тасев

40. Институт за държавата и правото

99. Доц. д-р Пламенка Нанчева Маркова

41. Институт за изследване на населението и човека

100. Доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова

42. Институт за изследване на обществата и знанието

101. Доц. дсн. Румяна Иванова Стоилова
102. Проф. дсн. Пепка Александрова Бояджиева
103. Проф.дфн. Мартин Матеев Табаков
104. Доц. д-р Валери Златанов Личев

По чл. 14, ал. 5 от Устава на БАН

105. Акад. Стефан Борисов Воденичаров - Председател на БАН
106. Акад. Дамян Николов Дамянов – Зам. -председател на БАН
107. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев – Зам.-председател на БАН
108. ...................................................................... - Зам.-председател на БАН
109. Проф. дбн. Евдокия Александрова Пашева – Гл. научен секретар на БАН