facebook

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИЕЕС - БАН
23 Юни 2017
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд „Получаване и изследване на нано-композитни полимерни слоеве: нови материали с приложение в медицината“ на Тодор Хиков, ИФТТ – БАН
21 Юни 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на науките” на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков
21 Юни 2017
Открито заседание за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в Института за икономически изследвания - БАН
20 Юни 2017
Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“
19 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на редовен докторант Даниела Христова Вировска в ИП - БАН
14 Юни 2017
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Управление на производството на блага във виртуална общност” на Тодор Брънзов, ИМИ-БАН
14 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на Поликсени Арапи в ИМИ - БАН
12 Юни 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността експерт „Връзки с обществеността”
08 Юни 2017
Конкурси за главен асистент в секции „QSAR и молекулно моделиране“ и „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
26 Май 2017
Научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г.
26 Май 2017
Институтът за гората при БАН обявява конкурс за „доцент“
25 Май 2017
Публична защита на Соня Димитрова Узунова в Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН
15 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Любомир Владимиров Андреев в ИМИ - БАН
10 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Мартин Петров Маринов в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
05 Май 2017
Защита на дисертационен труд на Ваня Красимирова Георгиева в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
27 Април 2017
Публична защита на Стефан Илиев Каратодоров в Института по физика на твърдото тяло при БАН
27 Април 2017
Защита на дисертация на Петьо Венев Кръстев в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
25 Април 2017
Публична защита на Александър Кирилов Александров в Института по информационни и комуникационни технологии
25 Април 2017
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Ръководител група „Бюджетно финансиране” в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност”
25 Април 2017
Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. Румяна Цонева
24 Април 2017
Конкурс за заемане на академична длъжност в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория - БАН
21 Април 2017
Публична защита на Младен Светославов Савов в Института по математика и информатика - БАН
19 Април 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи
18 Април 2017
Институтът електроника при БАН обявява конкурс за доцент
10 Април 2017
Институтът електроника - БАН обявява конкурс за главен асистент
10 Април 2017
Публична защита на дисерта­ционен труд „Науковедски модел на интелигентното предприятие“ на Владимир Манолов – свободен докторант в ИИОЗ-БАН
10 Април 2017
Публична защита на Красимир Димитров Миланов в Института по математика и информатика на БАН
28 Март 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” на гл. асистент д-р Любомир Христов Илиев в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
27 Март 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на гл. асистент д-р Стоянка Петрова Пенева
27 Март 2017