facebook

Обяви и конкурси

Публична защита на Светла Колева в Института за изследване на обществата и знанието
21 Февруари 2017
ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право
20 Февруари 2017
Защита на дисертационен труд на Вяра Попова в Института за изследване на обществата и знанието
20 Февруари 2017
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на ас. Мария Матракова, ИЕЕС-БАН
16 Февруари 2017
Защита на дисертационен труд на Нора Ангелова, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Февруари 2017
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
09 Февруари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на Стойко Гюров
08 Февруари 2017
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд на на Александър Цанев, ИОНХ при БАН
07 Февруари 2017
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на Роберт Ценков, Институт по математика и информатика - БАН
07 Февруари 2017
Публична защита на Росен Балтов в Института за държавата и правото при БАН
06 Февруари 2017
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява един конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ и три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“
03 Февруари 2017
Открито заседание за защита на дисертация „Нови оптимизационни стратегии и еволюционни архитектури за обучение на невронни мрежи” - ИИКТ–БАН
02 Февруари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на Стилиян Георгиев
01 Февруари 2017
Защита на дисертационен труд на Величка Транева, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
24 Януари 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академични длъжности
20 Януари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на Димитър Любенов Димитров
20 Януари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Атанаска Станчева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
12 Януари 2017
Институтът за български език при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност „професор”
04 Януари 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността Старши експерт в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация
04 Януари 2017
Конкурси за професор в секция „Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани“ и за главен асистент в секция „Възбудими структури“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
03 Януари 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността експерт „Връзки с обществеността”
03 Януари 2017
Защита на дисертационен труд на Георги Велков Иванов в Института по математика и информатика при БАН
23 Декември 2016
Заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд "Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от сем. Carabidae от поддържан резерват "Сребърна" на ас. Николай Коджабашев, ИБЕИ-БАН
09 Декември 2016
Защита на дисертационен труд "Цестоди от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България" на Маргарита Маринова, ИБЕИ-БАН
08 Декември 2016
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд “Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство”на Цветослава Зарева, ИМИ – БАН
08 Декември 2016
Защита на дисертационен труд на Стела Георгиева Ненова в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
30 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на доц. д-р Елена Назърова в Института по физика на твърдото тяло при БАН
25 Ноември 2016
Публична защита на дисертация на проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов в Института за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертация за образователна и научна степен “доктор” на Иван Руменов Бянов в Институтът за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд в Института по металознание, съоръжения и технологии на д-р Владимир Петков Петков за присъждане на академична длъжност „доцент”
21 Ноември 2016