facebook

Обяви и конкурси

Допълнителна покана за кандидатстване за мобилности на докторанти в чужбина с цел обучение по програма „Еразъм+”
22 Август 2017
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
22 Август 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Цветан Маринов
21 Август 2017
Открито заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Публична защита на дисертационен труд в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за „доцент“
11 Август 2017
ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за академични длъжности
08 Август 2017
Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
08 Август 2017
Публична защита на дисертационен труд на инж. Ибрахим Молла, Институт за гората при БАН
04 Август 2017
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД В ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-БАН
02 Август 2017
Конкурси за заемане на академични длъжности "професор", "доцент" и "главен асистент" в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
01 Август 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Румен Георгиев
31 Юли 2017
Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2018 – 2020 г.
28 Юли 2017
Конкурс за научно постижение в областта на органичната химия
24 Юли 2017
Конкурс за заемане на академична длъжност в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН
20 Юли 2017
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява два конкурса за професори
18 Юли 2017
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Юли 2017
Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор” на ас. Нели Димитрова Божкова
10 Юли 2017
Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Юли 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи
07 Юли 2017
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИИХ - БАН
05 Юли 2017
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София обявява два конкурса за главен асистент
04 Юли 2017
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд „Натриеви интеркалационни оксиди като катодни материали за екологични йонни батерии” на Мария Калъпсъзова, редовен докторант в ИОНХ при БАН
03 Юли 2017
Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИОНХ-БАН
30 Юни 2017
Защита на дисертационен труд на редовен докторант Зорница Тодорова в ИП - БАН
30 Юни 2017
Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“
29 Юни 2017
Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“
29 Юни 2017
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИЕЕС - БАН
23 Юни 2017
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд „Получаване и изследване на нано-композитни полимерни слоеве: нови материали с приложение в медицината“ на Тодор Хиков, ИФТТ – БАН
21 Юни 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на науките” на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков
21 Юни 2017