facebook

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд на Величка Транева, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
24 Януари 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академични длъжности
20 Януари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на Димитър Любенов Димитров
20 Януари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Атанаска Станчева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
12 Януари 2017
Институтът за български език при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност „професор”
04 Януари 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността Старши експерт в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация
04 Януари 2017
Конкурси за професор в секция „Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани“ и за главен асистент в секция „Възбудими структури“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
03 Януари 2017
БАН обявява свободна позиция за длъжността експерт „Връзки с обществеността”
03 Януари 2017
Защита на дисертационен труд на Георги Велков Иванов в Института по математика и информатика при БАН
23 Декември 2016
Заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд "Фаунистични, екологични и зоогеографски проучвания на твърдокрилите насекоми от сем. Carabidae от поддържан резерват "Сребърна" на ас. Николай Коджабашев, ИБЕИ-БАН
09 Декември 2016
Защита на дисертационен труд "Цестоди от семейство Hymenolepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) по птици от семейства Anatidae и Rallidae от България" на Маргарита Маринова, ИБЕИ-БАН
08 Декември 2016
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд “Модел за изучаване на дескриптивна геометрия с динамични конструкции за студенти по архитектура и строителство”на Цветослава Зарева, ИМИ – БАН
08 Декември 2016
Защита на дисертационен труд на Стела Георгиева Ненова в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
30 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на доц. д-р Елена Назърова в Института по физика на твърдото тяло при БАН
25 Ноември 2016
Публична защита на дисертация на проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов в Института за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертация за образователна и научна степен “доктор” на Иван Руменов Бянов в Институтът за икономически изследвания при БАН
21 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд в Института по металознание, съоръжения и технологии на д-р Владимир Петков Петков за присъждане на академична длъжност „доцент”
21 Ноември 2016
Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
17 Ноември 2016
Българската търговско-промишлена палата обявява конкурс за иновативен проект и за иновативно предприятие
16 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Максим Красимиров Гойнов в Института по математика и информатика при БАН
16 Ноември 2016
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с кандидат доц. Антоанета Попова
14 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Румяна Несторова в Института по математика и информатика при БАН
14 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на инж. Йонко Добринов Додев в Института за гората при БАН
10 Ноември 2016
Конкурс за главен асистент в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
09 Ноември 2016
Процедура за избор на директор на Института по математика и информатика
09 Ноември 2016
Защита на дисертационен труд на Милена Любомирова Керемидарска в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
07 Ноември 2016
ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.6. Право
03 Ноември 2016
БАН обявява свободна позиция за Юрисконсулт в отдел „Правна дейност“
31 Октомври 2016
Публична защита на дисертация на Валерия Дилчева в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
31 Октомври 2016
Защита на дисертационен труд на Бонимир Пенчев в Института по математика и информатика при БАН
27 Октомври 2016