/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ 2018-01-23T12:38:56+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: „доктор“ (образователна и научна), „доктор на науките“. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. „асистент“;
  2. „главен асистент“;
  3. „доцент“;
  4. „професор“.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за […]

вторник, 19 юни 2018|

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ на Десислава Иванова от ИИКТ – БАН

На 28.06.2018 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по […]

вторник, 12 юни 2018|

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ на Панайот Даскалов от ИИКТ – БАН

На 29.06.2018 г., от 13:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ за присъждане на […]

понеделник, 11 юни 2018|

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 18.06.2018г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул..“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на […]

четвъртък, 31 май 2018|

Заседание на научно жури в ИЯИЯЕ

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 20.06.2018г. (сряда) от 14,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул..“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на […]

четвъртък, 31 май 2018|

Защита на дисертационен труд „Изучаване на биосъвместими и биологични материали: могат ли да бъдат повлияни от външни фактори?“ на доц. д-р Емилия Печева, ИФТТ-БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен Доктор на науките съобщават, че на 13 юни 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН, бул. Цариградско шосе №72, София ще се проведе открито заседание на […]

сряда, 30 май 2018|
Зареди още публикации