Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2020-03-23T19:46:29+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд на Кристина Динева

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на  хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни  науки […]

сряда, 2 декември 2020 |

Заседание на научно жури в ИФРГ – БАН

ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА при БАН (ИФРГ–БАН) и НАУЧНОТО ЖУРИ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10-ти декември (четвъртък) 2020 г. от 14.00 часа ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Биологична […]

понеделник, 30 ноември 2020 |

Онлайн открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30 ноември 2020 г. (понеделник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus […]

сряда, 18 ноември 2020 |

Конкурси в ИОНХ-БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси
за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали“ – един, и главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“ – […]

сряда, 18 ноември 2020 |

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Етнология на спорта)  – един, за нуждите на секция […]

вторник, 17 ноември 2020 |

Конкурси за професор и за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурси за:

– професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ – един;

– главен асистент в област на висше образование […]

вторник, 17 ноември 2020 |
Load More Posts
Go to Top