Home/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2020-03-23T19:46:29+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ-БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на […]

понеделник, 1 март 2021 |

Заседание на научно жури

На 12 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 620-РД/13.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 18/30.10.2020 г.), в състав: доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, рецензент; доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ; проф. […]

петък, 26 февруари 2021 |

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално […]

четвъртък, 25 февруари 2021 |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Таксономично проучване на род Bupleurum L. […]

сряда, 17 февруари 2021 |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 24.02.2021 г. (сряда), от 14.00 ч. ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Филогеография и еволюция на […]

четвъртък, 11 февруари 2021 |

Защита на дисертационен труд на Орлин Кузов, Институт по математика и информатика при БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 25 февруари 2021 г. от 10.00  часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„ИКТ […]

сряда, 10 февруари 2021 |
Load More Posts
Go to Top