/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ 2018-01-23T12:38:56+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 13 март 2018 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито […]

четвъртък, 22 февруари 2018|

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за доцент

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).

Справки и документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. […]

петък, 16 февруари 2018|

Институтът по полимери при БАН  обявява конкурс за доцент

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).

Справки и документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. […]

петък, 16 февруари 2018|

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).

Справки и документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. […]

петък, 16 февруари 2018|

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Николета Стоянова в ИП – БАН

Институтът по полимери – БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита […]

петък, 16 февруари 2018|

Защита на дисертационен труд на Иван Георгиев Янев от Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, съобщават, че на 22.02.2018 г. от 14.00 ч.  в  зала 309 на Института, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 1, ще се проведе откритото заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на […]

четвъртък, 15 февруари 2018|
Зареди още публикации