/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2018-01-23T12:38:56+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: „доктор“ (образователна и научна), „доктор на науките“. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

 1. „асистент“;
 2. „главен асистент“;
 3. „доцент“;
 4. „професор“.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Рецензии и становища по конкурс за академична длъжност „Професор“ в ИЕМПАМ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,

обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност „Професор“ по научна специалност „Морфология“ (01.06.26)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.

за нуждите на секция „Експериментална морфология“ […]

вторник, 18 септември 2018|

Конкурс за академична длъжност „Професор“ в ИЕМПАМ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност „Професор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.

за нуждите на секция […]

вторник, 18 септември 2018|

Заседание на научно жури за присъждане на научна степен „доктор на науките” на д-р Силва Гаро Налбантян-Хачерян

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 21 септември 2018 г. (петък) от 11.00 ч. в заседателната зала на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, […]

понеделник, 10 септември 2018|

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ – ИФХ-БАН в Държавен вестник, бр. 25 от 20.03.2018 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Ивайло Любенов Димитров

Материали:

 • Справка приноси
  • Списък на цитатите
  • Списък на публикациите
  • CV

Рецензии:

 • доц. д-р Михаил […]
четвъртък, 23 август 2018|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 03.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на […]

понеделник, 20 август 2018|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала „Левентис“ на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на […]

петък, 17 август 2018|
Зареди още публикации