Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2020-03-23T19:46:29+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г.

Кандидат: доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов, Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев

Материалите за конкурса […]

вторник, 15 септември 2020 |

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Андон Ташуков, публикувана на сайта на БАН на 08.09.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявеното на 19.08.2020 г. на интернет страницата на Института място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Взаимоотношението между правото на Европейския […]

вторник, 15 септември 2020 |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30.09.2020 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на […]

понеделник, 14 септември 2020 |

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в ИБФБМИ–БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на […]

четвъртък, 10 септември 2020 |

Публична защита на Андон Георгиев Ташуков в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 септември 2020 г. (петък) от 11.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ […]

вторник, 8 септември 2020 |

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Екатерина Калинова Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова и научен консултант доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова, на тема „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес“ (Област на висше образование: […]

сряда, 12 август 2020 |
Load More Posts
Go to Top