/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ 2018-01-23T12:38:56+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца […]

петък, 20 април 2018|

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 9 май 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита […]

понеделник, 16 април 2018|

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 25 април 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури […]

вторник, 10 април 2018|

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Катерина Максимова-Димитрова от ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 19.04.2018 г., от 11 часа, в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание […]

четвъртък, 5 април 2018|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН на Таня Данчева Живкова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 23 април 2018 г. (понеделник) от 14.30 часа в заседателната зала 239 на ИЕМПАМ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, София ще се проведе открито […]

вторник, 3 април 2018|

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН с единствен кандидат доц. д-р Весела Кръстева

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината) “ за […]

четвъртък, 29 март 2018|
Зареди още публикации