/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2018-01-23T12:38:56+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: „доктор“ (образователна и научна), „доктор на науките“. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. „асистент“;
  2. „главен асистент“;
  3. „доцент“;
  4. „професор“.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Заседание на научно жури за присъждане на степен „доктор на науките“ на доц. д-р Павлин Петков Грудев от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 06.08.2018г. (понеделник) от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита […]

понеделник, 16 юли 2018|

Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни […]

сряда, 11 юли 2018|

Защита на дисертационен труд на ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА, редовен докторант в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Веселина Пламенова Узунова, редовен докторант в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научни ръководители проф. д-р Румяна Цонева-Велинова и проф. дбн Албена Момчилова, на тема „Влияние на анти-туморни агенти върху клетъчния мембранен интегритет и цитоскелет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, […]

вторник, 10 юли 2018|

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – КМНЦ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Василиевна Иванова

Материали:
• Авторска справка за научните приноси
• […]

понеделник, 9 юли 2018|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН на инж. Десислава Лукианова Горанова

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юли (четвъртък) 2018 г. от 16:00 часа, в  залата на 2-ри етаж на бл. 11, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“, София ще […]

сряда, 4 юли 2018|

Защита на дисертационния труд на Десислава Петрова Пилева в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на […]

четвъртък, 28 юни 2018|
Зареди още публикации