/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ 2018-01-13T13:34:45+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: „доктор“ (образователна и научна), „доктор на науките“. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. „асистент“;
  2. „главен асистент“;
  3. „доцент“;
  4. „професор“.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева от ИЯИЯЕ

събота, 13 януари 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева от ИЯИЯЕ

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) [...]

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“

сряда, 10 януари 2018|Коментарите са изключени за Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на [...]

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в ИЕФЕМ – БАН по научна специалност Етнография – младежките субкултури

четвъртък, 4 януари 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в ИЕФЕМ – БАН по научна специалност Етнография – младежките субкултури

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават, че на 12.01.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в стая 210, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на ИЕФЕМ – БАН, [...]

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

четвъртък, 4 януари 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика [...]