/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2018-01-23T12:38:56+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за доцент – един, по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, със срок три […]

понеделник, 11 март 2019|

Институтът за литература обявява конкурс за главен асистент

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Теория и история на литературата – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г.

Срок за подаване на […]

петък, 1 март 2019|

Конкурс за професор в Института за литература на БАН

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г.

Срок за подаване на документи […]

петък, 1 март 2019|

Конкурс за главен асистент в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география –  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология и сеизмично инженерство” – един, със срок 2 месеца от обнародването […]

вторник, 26 февруари 2019|

Публична защита на дисертационен труд в Института по инженерна химия

На 12.03.2019 г. ще се състои публичната защита на проф. д-р Калоян Кирилов Петров на дисертационен труд за придобиване на научна степен „ Доктор на науките “ по професионално направление 4.2 Химически науки .

Темата на дисертационният труд е:„Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти“.

Публичната защита ще се проведе в залата на […]

понеделник, 25 февруари 2019|

Публична защита на Димитър Каменов Младенов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 22 февруари 2019 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата […]

сряда, 20 февруари 2019|
Зареди още публикации