Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

четвъртък, 23 май 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, [...]

Конкурси за главен асистент и за професор в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 21 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси за главен асистент и за професор в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява два конкурса – за главен асистент и за професор, двата в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност в ИМСТЦХА-БАН

вторник, 21 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност в ИМСТЦХА-БАН

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

вторник, 14 май 2019 |Коментарите са изключени за Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади [...]

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

петък, 10 май 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група [...]

Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

сряда, 8 май 2019 |Коментарите са изключени за Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и [...]

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

петък, 3 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - трима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

четвъртък, 25 април 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. [...]

Открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

вторник, 23 април 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на  научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 25 април 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на НПМ-БАН, Цар Освободител 1, София ще се проведе [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

понеделник, 22 април 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд в ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.05.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София [...]

Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

сряда, 17 април 2019 |Коментарите са изключени за Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

четвъртък, 11 април 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 23.04.2019г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. [...]

ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

сряда, 10 април 2019 |Коментарите са изключени за ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент  – един, по [...]

Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

понеделник, 8 април 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Мартин Ангелов Стефанов, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две [...]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

петък, 5 април 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява  конкурси за заемане на  академична длъжност „главен асистент” : по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория [...]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

петък, 5 април 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Биофотоника” - [...]

Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2020 – 2022 г.

четвъртък, 4 април 2019 |Коментарите са изключени за Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2020 – 2022 г.

Във връзка с предстоящото подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и ЧАН за периода 2020 – 2022 г. и подготовката на нов Списък от съвместни проекти за мобилност към Протокола, [...]

Покана за кандидатстване на учени и административни служители за мобилности по програма Еразъм+

сряда, 3 април 2019 |Коментарите са изключени за Покана за кандидатстване на учени и административни служители за мобилности по програма Еразъм+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което [...]

ОС на БАН обявява конкурс за награди за млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван. Евстр. Гешов”

вторник, 2 април 2019 |Коментарите са изключени за ОС на БАН обявява конкурс за награди за млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван. Евстр. Гешов”

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

понеделник, 1 април 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите – 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.26/29.03.2019г.  [...]

Международна конференция  “High-Performance Computing 2019“

вторник, 26 март 2019 |Коментарите са изключени за Международна конференция  “High-Performance Computing 2019“

От 2 до 6 септември 2019 г. в к.к. „Боровец“  ще се състои международна конференция на тема “ High-Performance Computing 2019“ (HPC 2019). Форумът се организира под патронажа на еврокомисаря Мария Габриел, заместник-министъра на образованието [...]

Oстават броени дни до крайния срок за номинации в програмата „Най-изявените млади личности на България“

вторник, 26 март 2019 |Коментарите са изключени за Oстават броени дни до крайния срок за номинации в програмата „Най-изявените млади личности на България“

Броени дни остават до затварянето на номинациите за програмата „Най-изявените млади личности на България“ за 2019 г. Формулярът за номинации ще е достъпен до полунощ на 31 март 2019 г. на следната интернет страница http://toyp.jci.bg/ [...]

Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки

понеделник, 25 март 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки

Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ ” за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни катализатори [...]

Защита на дисертационен труд на Стефан Георгиев Аврамов от ИЕЕС – БАН

петък, 22 март 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Стефан Георгиев Аврамов от ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 01.04.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. [...]