Обяви и конкурси

Конкурси в ИМИ – БАН

понеделник, 8 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурси за: - „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ (Специални [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

петък, 5 юли 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите -  2 месеца от обнародването в [...]

Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

четвъртък, 4 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

петък, 28 юни 2019 |Коментарите са изключени за Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на общоакадемично помощно звено ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ Изисквания към кандидатите за директор на Единен център за иновации - БАН: висше образование, [...]

Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

петък, 28 юни 2019 |Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми [...]

Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

четвъртък, 27 юни 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей […]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ

сряда, 26 юни 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 9 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

понеделник, 24 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 23 юли 2019 г. от 11.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ - БАН Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на [...]

Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge [...]

Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

сряда, 12 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на [...]

Защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ РАШКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в ИБФБМИ – БАН

понеделник, 10 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ РАШКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в ИБФБМИ – БАН

Защитата на дисертационния труд на Георги Димитров Рашков, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

понеделник, 3 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на физик Светлана Христова Христова Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.06.2019 г. от 16.00 [...]

Публична защита на дисертационен труд на Христо Светославов Симеонов

четвъртък, 30 май 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Христо Светославов Симеонов

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юни 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

четвъртък, 30 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за награда „Богдан Куртев”

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. Срокът за подаване на [...]

Открито заседание на научно жури в ИБЦТ

понеделник, 27 май 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИБЦТ

Институтът  за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 12 юни 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

четвъртък, 23 май 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, [...]

Конкурси за главен асистент и за професор в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 21 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси за главен асистент и за професор в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява два конкурса – за главен асистент и за професор, двата в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност в ИМСТЦХА-БАН

вторник, 21 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност в ИМСТЦХА-БАН

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

вторник, 14 май 2019 |Коментарите са изключени за Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади [...]

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

петък, 10 май 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група [...]

Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

сряда, 8 май 2019 |Коментарите са изключени за Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и [...]

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

петък, 3 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - трима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

четвъртък, 25 април 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. [...]