Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.

Дата на създаване: 08.04.2019 г.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Срок за получаване на офертите: 15.05.2019 г. (дд/мм/гггг), местно време: 17:30 часа (чч:мм).

Публикувано на 08.04.2019 г. в 15:30 часа.