/Обява № ОП-3 / 12.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

Обява № ОП-3 / 12.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

2019-01-15T14:55:25+00:00четвъртък, 13 декември 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ОП-3

Дата на създаване: 13.12.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

Дата (дд/мм/гггг): 04.01.2019 г. (петък), Час: 17:30 часа (чч:мм)

Забележка: съгласно Заповед номер I-146 / 30.11.2018 г. на Председателя на БАН, дните 27.12.2018г., 28.12.2018 г. и 31.12.2018 г. са неработни за БАН-Администрация, сградата на БАН ще бъде затворена и оферти няма да могат да бъдат получавани на тези дни.

Дата на публикуване: 13.12.2018 г. в 16:35 часа.


На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗОП уведомяваме всички потенциални участници в обществената поръчка, че отварянето на офертите ще се състои в същия ден и час, посочени в Обявата – 07.01.2019 г., 14:30 часа, но в стая 228 на БАН вместо в стая 102. Място на отваряне на офертите: сградата на Българска академия на науките (БАН), Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, етаж 2, стая 228.

Дата на публикуване: 03.01.2019 г. в 17:00 часа.


Срокът за получаване на офертите се удължава до 11.01.2019 г. (петък), 17:30 часа.

Дата на публикуване: 08.01.2019 г. в 13:05 часа


Отварянето на офертите по Обява на БАН № ОП-3 / 12.12.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“ ще се състои на 18.01.2019 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Българска академия на науките, гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1, етаж 2, стая 207.

Дата на публикуване: 15.01.2019 г. в 15:00 часа.