/Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуер и софтуер и разработване на софтуер за създаване на ИТ платформа с цел създаване на условия за повишаване на професионалната мобилност в региона Русе – Гюргево по Проект MOBGIRU, 16.4.2.036“

2018-03-06T12:44:28+00:00вторник, 6 март 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ОП-1

Дата на създаване: 06.03.2018 г.

Публикувано на 06.03.2018 г. в 12:39 часа

Име Размер Дата на добавяне Дата на промяна
Тръжна документация ОП-1 1.80 mb 06.03.2018 в 12:39 06.03.2018 в 12:41
Решение номер ОП-1 от 02.03.2018 г. за откриване на процедурата 956.26 kb 06.03.2018 в 12:39 06.03.2018 в 12:40
Обявление за поръчка изх. номер 12-00-24 от 02.03.2018 г 1.99 mb 06.03.2018 в 12:39 06.03.2018 в 12:40
Разяснения изх. номер 63-00-179 / 16.03.2018 г. по документацията за участие във връзка с представянето на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид от 1 април 2018 г. и Методическо указание изх. номер МУ-4 от 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки. 1.75 mb 19.03.2018 в 12:51 19.03.2018 в 12:52
Разяснения № 2 изх. номер 63-00-186 / 26.03.2018 г. по документацията за участие 1.61 mb 26.03.2018 в 12:15 26.03.2018 в 12:15
Протокол по чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП 2.34 mb 17.04.2018 в 14:46 17.04.2018 в 14:47
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката 999.09 kb 25.04.2018 в 14:34 25.04.2018 в 14:34
Протокол 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП 703.35 kb 18.05.2018 в 12:35 18.05.2018 в 12:35
Протокол 3 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 230.50 kb 18.05.2018 в 12:38 18.05.2018 в 12:38
Решение РИ-ОП-2 от 17.05.2018 г. за определяне на изпълнител 1.74 mb 18.05.2018 в 12:42 18.05.2018 в 12:42
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП 2.49 mb 18.05.2018 в 12:40 18.05.2018 в 12:40
Обявление за възложена поръчка 759.08 kb 05.07.2018 в 13:24 05.07.2018 в 13:25
Договор N ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 13.32 mb 05.07.2018 в 13:27 05.07.2018 в 13:28
Приложение N 1 към Договор ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 4.01 mb 05.07.2018 в 13:29 05.07.2018 в 13:29
Приложение N 2 към Договор ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 1 5.40 mb 05.07.2018 в 13:30 05.07.2018 в 16:21
Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 14.99 mb 05.07.2018 в 13:31 05.07.2018 в 13:31
Приложение N 1 към Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 1.82 mb 05.07.2018 в 13:33 05.07.2018 в 13:33
Приложение N 2 към Договор N ДУ-34 от 11.06.2018 г. по обособена позиция (лот) N 2 2.47 mb 05.07.2018 в 13:34 05.07.2018 в 13:34
Обявление за приключване на Договор № ДУ-35 от 12.06.2018 г. по обособена позиция (лот) № 1 682.91 kb 06.08.2018 в 20:48 06.08.2018 в 20:49