/Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент Рени Андреева

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент Рени Андреева

2019-01-16T11:54:43+00:00сряда, 16 януари 2019|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 07.02.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и корозионно  охарактеризиране на конверсионни, несъдържащи Cr6+, защитни покрития върху алуминий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

Председател на Научното жури:

Проф. д-р Николай Божков – становище;

Научно жури:

Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,

Проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент,

Доц. д-р Любомир Петков

Дхн Димитър Стойчев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на Института:

http://ipc.bas.bg/page/posts/materiali-za-zaschita-na-disertacija-za-priszhdane-na-obrazovatelnata-i-nauchna-stepen-bdquodoktorldquo-98.php