Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 07.02.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и корозионно  охарактеризиране на конверсионни, несъдържащи Cr6+, защитни покрития върху алуминий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

Председател на Научното жури:

Проф. д-р Николай Божков – становище;

Научно жури:

Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,

Проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент,

Доц. д-р Любомир Петков

Дхн Димитър Стойчев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на Института:

http://ipc.bas.bg/page/posts/materiali-za-zaschita-na-disertacija-za-priszhdane-na-obrazovatelnata-i-nauchna-stepen-bdquodoktorldquo-98.php