На 01.06.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агенти“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Шпенди Исмаили.
Научно жури:
проф. д.т.н Иван Димов – ИИКТ – БАН – рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ – БАН – рецензия
проф. д-р Сотир Сотиров – Бургаски университет – становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ – БАН – становище
проф. д-р Стефка Фиданова (научен ръководител) – становище
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 14.05.2018 г.
Материалите са публикувани на сайта на института: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html