Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” – БАН и научното жури съобщават, че на

9 март  /петък / от 11.00 часа в Залата на Научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. Шипченски проход 67, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури  за присъждане на академична длъжност „доцент”  на кандидата

гл. ас. д-р Георги Николаев Стефанов

 

Научното  жури е в  състав

Председател на журито

  • проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА-БАН

Членове на журито

  • доц. д-р Христо Аргиров Аргиров – ИМСТЦХА-БАН
  • проф. д-р Румяна Любенова Лазарова – ИМСТЦХА-БАН
  • проф. дтн инж. Митко Минков Миховски – ИМех – БАН
  • проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков – ТУ-София
  • проф. дтн инж. Йордан Генов Генов – външен
  • доц. д-р инж. Светла Русанова Янкова – ХТМУ-София

 

Материалите на кандидата са на разположение на интересуващите се в ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА – БАН.