Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН, бул. Цариградско шосе №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема:

„Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“

на Лидия Тодорова Попова,

докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.

 

Научно жури:

Председател на журито:

доц. д-р Йордан Георгиев Маринов,  ИФТТ – БАН (становище)

 

Членове на журито:

проф. дфн Вера Господинова Маринова, ИОМТ – БАН (рецензия)

доц. д-р Георги Лалев Дянков, ИОМТ – БАН (становище)
доц. д-р Георги Стоянов Попкиров, ЦЛ СЕНЕИ – БАН (становище)

проф. дфн Минко Първанов Петров, ИФТТ – БАН (рецензия)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/PhD/Lidia.Popova/site-Lidia-Popova-PhD.htm