Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на  10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито  заседание  на   Научното  жури  за  защита  на  дисертационен   труд на тема:

“МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ”

на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ

задочен докторант

в секция “Математическо моделиране и числен анализ” на ИМИ

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление: 4.5. “Математика”

Докторска програма:  “Математическо моделиране и приложение на математиката”

Научен ръководител:

Проф. д-р Нели Димитрова

Председател на Научното жури:

Доц. д-р Петър Рашков – рецензент

Членове на Научното жури:

Проф. дтн Светослав Николов – рецензент

Проф. д-р Нели Димитрова

Доц. д-р Невена Илиева

Доц. д-р Пламена Златева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ: http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php