Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 май 2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 

“ВЪРХУ ГЕОМЕТРИЯТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПОВЪРХНИНИ

В 4-МЕРНО ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО ИЛИ

ПРОСТРАНСТВО НА МИНКОВСКИ”

 

на КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ КЪНЧЕВ

 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика,

Докторска програма “Геометрия и топология”

 

 

Научни консултанти:

Доц. д-р Георги Ганчев

Проф. д-р Огнян Касабов

Председател на Научното жури:

Чл.-кор. Олег Мушкаров

Членове на Научното жури:

Проф. дмн Манчо Манев – рецензент

Доц. д-р Иван Минчев – рецензент

Чл.-кор. Стефан Иванов

Проф. д-р Огнян Касабов

 

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php