В рамките на двустранното споразумение на Българската академия на науките с Министерството на науката и технологиите на Тайван е отворена покана за подаване на предложения за съвместни проекти със срок от две години (2019-2020). Предложенията се подават по утвърдената процедура – с форма “А“ на български език и форма „В“, подписана и подпечатана от чуждестранния партньор. Партньорите на звената на БАН могат да са тайвански университети.

Проектите се разглеждат на Научен съвет на Института и се депозират в канцеларията на БАН-Администрация с придружително писмо; образец на такова писмо има на сайта на БАН – www.bas.bg, рубрика „Международно сътрудничество“, секция „Двустранни спогодби за сътрудничество и обмен“. При невъзможност по обективни причини приемането на проекта на Научен съвет да стане в посочения срок, в съпроводителното писмо се посочва, че това предстои да бъде направено, и номерът на протокола се изпраща на по-късен етап.

Тайванските учени кандидатстват успоредно в Министерството на науката и технологиите на Тайван.

Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 септември 2018, петък.