/Изследване на процеси на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България
Изследване на процеси на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България2017-10-17T14:26:36+00:00

Project Description

Изследване на процеси на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България

Основната цел на проекта е да се получат нови знания за атмосферната депозиция на различни замърсители (между които сулфати, нитрати и тежки метали) в България, и се постави научна база за дългогодишни системни изследвания на отлаганията на замърсители в един район от Европа, определян като беден на данни.

Конкретните цели на изследванията са:

  • Определяне на мокра и суха депозиция на подкиселяващи вещества, микроелементи, и тежки метали за страната и в избрани райони от нея;
  • Анализиране на влиянието на надморската височина и типа подложна повърхност (градска, планинска, селскостопанска/равнинна) върху химическия състав на проби от мокра депозиция;
  • Изследване влиянието на атмосферни процеси на пренос в различни мащаби, включително и на далечен пренос, върху депозицията на замърсители;
  • Усъвършенстване и оптимизиране на използваните в НИМХ-БАН теоретични и експериментални подходи за изучаване особеностите на атмосферна депозиция като първа необходима стъпка към изготвяне на методика за дългосрочни научни изследвания.
Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Да се получат нови знания за атмосферната депозиция на различни замърсители (сулфати, нитрати и тежки метали) в България и се постави научна база за дългогодишни системни изследвания на отлаганията на замърсители в региона.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Национален институт по метеорология и хидрология

Ел. поща за контакт:
emilia.georgieva@meteo.bg

Лице за контакт:
Емилия Георгиева, ръководител на проекта