/Управление на седиментите на река Дунав – възстановяване на седиментния баланс (DANUBESEDIMENT)
Управление на седиментите на река Дунав – възстановяване на седиментния баланс (DANUBESEDIMENT)2017-10-17T14:31:26+00:00

Project Description

Управление на седиментите на река Дунав – възстановяване на седиментния баланс (DANUBESEDIMENT)

Целта на проекта DANUBESEDIMENT – Danube Sediment Management – Restoration оf the Sediment Balance in the Danube River – е подобряване управлението на седиментите в р. Дунав и нейните притоци.

НИМХ-БАН е партньор в проекта, допринасящ за мониторинга и обработката на информацията, определяне на баланса на седиментите, въздействието на антропогенната дейност и методични въпроси, свързани с тях.

НИМХ-БАН участва в изготвянето на всички материали в проекта като отчети по проекта, първото Дунавско ръководство за управление на седиментите и Седиментен наръчник. Проектът се съфинансира от фондове на Европейския съюз (ERDF and IPA).

В басейна на р. Дунав несъответствието между излишък и липса на седименти нараства и то може да бъде изследвано. Това несъответствие води до увеличаване на риска от наводнения и намаляване на навигационните способности на реката, производството на хидроенергия и биоразнообразието. Следователно седиментният транспорт и неговото управление са важни проблеми, чието разглеждане в транснационални речни басейни може да бъде извършено единствено в широк интернационален обхват, тъй като наносите не признават административни и политически граници.

Липсата на управление на наносите е разгледано от Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) в Плана за управление на Дунавския басейн (Danube River Basin Management Plan) от 2009 и 2015 г. Оттам и като главна цел на проекта се явява подобряването на управлението на водите и седиментите, както и на свързаните с тях хидроморфологични условия в реката.

В рамките на проекта се разглежда въпросът за липсата на данни, наблюдението на седиментите, анализът и оценката на съществуващата седиментна информация, като в резултат на това ще бъде изработен наръчник за добрите практики в мониторинга на седиментите. Освен това ще бъде изготвен основополагащ документ за баланса на дунавските наноси с включени пояснения за проблемите, които нарастват с нарастването на несъответствието между седиментите условия, и за негативното му влияние върху наводненията, навигацията, екологията и производството на хидроенергия. Някои решения могат да бъдат намерени в разработвания каталог от мерки.

Основен резултат на проекта ще бъде първото Дунавско ръководство за управление на седиментите (Danube Sediment Management Guidance), включващо необходимите мерки за изпълнение, както и Седиментен наръчник (Sediment Manual), преназначен за заинтересованите лица, с описание на подходите за изпълнение на мерките като ключов момент към Плана за управление в басейна на р. Дунав (Danube River Basin Management Plan) и Плана за управление на риска от наводнения в басейна на р. Дунав (Danube Flood Risk Management Plan). Посредством по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на р. Дунав се очаква подобряване на навигационните условия, намаляване риска от наводнения, подобрен екологичен статус и развитие на трайно производство на хидроенергия. Освен това предстоят организиранa международна работна среща на заинтересованите лица; обучение на 100 експерти, както и разпространение на получените резултати до целеви групи и ползватели при изграждането на ефикасно взаимодействие между тях.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Подобряване управлението на седиментите в р. Дунав и нейните притоци.

Финансиране:
INTERREG DANUBE TRANSITIONAL PROGRAMME

Участник от страна на БАН:
Национален институт по метеорология и хидрология

Уебсайт:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Ел. поща за контакт:
Tzviatka.Karagiozova@meteo.bg

Лице за контакт:
Цвятка Карагьозова, ръководител на проекта