/Ученически институт
Ученически институт2017-06-20T08:46:40+00:00

Project Description

Ученическият институт на БАН (УчИ – БАН), съгласно решение на Управителния съвет на БАН, обявява началото на четвъртата си научна сесия. В срок до 30 септември 2017 г. ще се приемат проекти на ученици от 8-ми до 12-ти клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения.
Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.
Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават елементи на оригиналност и творчество. До 30 септември документите трябва да бъдат постъпили в БАН за рецензиране и оценка. Авторите на най-успешните разработки ще получат покана да представят проекта си на специално организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия.
Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати проекти в Ученическата научна сесия ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2017 година.
СРОКОВЕ
В срок до 30 септември 2017 г. проектите трябва да са подадени на адрес:
Българска академия на науките
Ученически институт
ул.”15 ноември” № 1
1040 София
Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и придружаващо писмо – заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целия проект, придружаващото писмо и резюметата на български и английски език в Word формат. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.
В срок до 31 октомври 2017 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и часа на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена и на електронната страница на БАН.
В приложенията ще намерите подробна информация за участие в сесията на УчИ –БАН за 2017 г., както и образец на Заявлението за участие: