/Списание „Литературна мисъл“
Списание „Литературна мисъл“2018-01-10T13:17:09+00:00

Project Description

Списание „Литературна мисъл“

Национално списание с международна редколегия, излиза в 2/4 книжки годишно. В “Литературна мисъл” се публикуват статии, разглеждащи проблеми от областта на литературната теория, история, критика и компаративистика. Изданието е отворено към културните изследвания, балканистиката и всички сродни хуманитарни дисциплини и проявява специален интерес към гранични области и актуални идеи в хуманитаристиката като цяло.

Списанието публикува текстове на български и английски език.

Изданието в пълен текст се експонира в Централно- и Източноевропейската онлайн библиотека (C.E.E.O.L.) на адрес:  https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=414.

Списание „Литературна мисъл“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) и е индексирано в РИНЦ (elibrary.ru).

Подобни издания:

ISSN: (print) 0324-0495
ISSN: (online) 1314-9237
Печатно.
На български и на английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за литература при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17