/Bulgarian Astronomical Journal
Bulgarian Astronomical Journal2017-12-13T11:54:01+00:00

Project Description

Bulgarian Astronomical Journal

Излизат 2 броя годишно, публикациите са на английски език, индексира се в Scopus със SJR = 0.15.

От редакционната колегия:

Българският астрономически журнал (BAJ) публикува научни статии от всички области на астрономията, астрофизиката и междудисциплинарните области. Журналът публикува научни резултати от теоретични и наблюдателни изследвания, както и резултати, касаещи астрономични инструменти. Той представлява интерес за широк кръг читатели – професионални астрономи, астрофизици и физици.

Научни статии от следния вид се разглеждат за публикация в журнала: оригинални статии (включително каталози, атласи, големи бази данни и др.), обзори, доклади на научни конференции, лекции на научни форуми, школи и семинари, както и разширени дисертационни абстракти и др. Макар BAJ да предлага публикация на доклади от конференции в избрани броеве, журналът ще публикува само тези доклади, които успешно преминат научна рецензия. Разглеждат се за публикация само статии, които не са публикувани другаде.

Всяка изпратена за публикация статия преминава през анонимно научно рецензиране. Редакторите и рецензентите съблюдават строга конфиденциалност. При приемане на статия тя първо се качва на сайта на журнала в PDF формат (в Issues). Такава статия може да бъде цитирана като „в печат“. При събиране на достатъчен брой статии се приключва текущият брой на журнала, той се печата в тираж и се разпространява.

BAJ предимства: рецензируемост на статиите; няма такси за авторите; онлайн и печатни версии; свободен безплатен достъп; журналът е индексиран/рефериран от ADS, SCOPUS, Elsevier и други бази данни.

Подобни издания:

ISSN: 1313-2709 (Print)
ISSN: 1314-5592 (Online)
Печатно и в електронен вариант.
На английски език.

Адрес на редакцията:
Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Sciences
72 Tsarigradsko Shosse Blvd., BGN-1784 Sofia, Bulgaria

Годишно излизат от печат 2 книжки.