/Профил на купувача
Профил на купувача 2018-01-09T14:11:51+00:00

Българската академия на науките е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7, т.3 от Закона за обществените поръчки – ЗОП (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В ЗОП е залегнало изискване за придаване на публичност на определени документи чрез достъпен в интернет „Профил на купувача“.

В този раздел на сайта ще намерите публично изискуемата информация за обществените поръчки възлагани от звеното „БАН – Администрация“. Информацията за другите самостоятелни звена в БАН, можете да намерите в интернет страниците на всяко от звената.

В този раздел ще намерите информация за обществените поръчки, проведени след 01.01.2018 г. За информация за обществените поръчки преди тази дата – вижте архива.

Обществени поръчки

Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.