facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация и поддръжка на комуникационно оборудване, необходимо и предназначено за реорганизация на комуникационната мрежа на Българска академия на науките”

 

Документи за кандидатстване можете да изтеглите Т У К 

Информация за отваряне на ценови оферти   по открита процедура с опростени правила съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: ”Доставка, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация и поддръжка на комуникационно оборудване, необходимо и предназначено за реорганизация на комуникационната мрежа на Българска академия на науките”, открита с Решение № ОП-1 от 11.04.2012 г. на Председателя на Българска академия на науките (БАН)

Публикувано на: 12 юни 2012 г.

Покана за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за доставка по чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия и касети с тонер за оперативните нуждите на БАН-ЦУ”, разделена в две обособени позиции /лотове/ както следва: Обособена позиция /лот/ 1: Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия; Обособена позиция /лот/ 2: Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер.

 Покана -1   

 Покана -2  

 Покана - 3 

 Покана - 4  

 Покана - 5 

 Покана -6 

 Покана - 7 

 Покана - 8 

 Покана - 9 

 Покана - 10

 Покана за представяне на оферта  

В случай на разяснения по документите, те ще бъдат публикувани допълнително тук.

Допълнителна информация към Поканата за представяне на офертa в pdf 

Допълнителна информация към Поканата за представяне на офертa в doc 

Публикувано на 1 март 2012 г.

Покана за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за доставка по чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 42 (четиридесет и два) броя инверторни климатици в Творчески дом – Варна к.к.”Златни пясъци за нуждите на Социално – битов комплекс при БАН”

Покана за представяне на оферта 

Документация за участие  

Разяснение № 1  по Покана за представяне на оферта за възлагане на малка обществена поръчка за доставка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 42 (четиридесет и два) броя инверторни климатици в Творчески дом – Варна к.к.”Златни пясъци за нуждите на Социално – битов комплекс при БАН”

Огледът съгласно Отговор № 1 може да се извърши в периода 09.02.2012 г. – 13.02.2012 г. включително, през работните дни.

Публикувано на: 09.02.2012 г.

Разяснение № 2  

Публикувано на: 09.02.2012 г.