facebook

Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-4

Дата на създаване: 24.04.2017 г.pdfРешение № ОП-Д-4 от 21.04.2017 г. на Възложителя за откриване на процедурата

Публикувано на 24.04.2017 г. в 17:25 часа.                                     

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедурата е публикувана в Профил на купувача, Меню „Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП”, Преписка: Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна " (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).

pdfОбявление за възложена поръчка – достъп до и пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна.

Публикувано на 03.07.2017 г. в 17:25 часа.

docИнформация относно сключването на договор с Енерго-Про Мрежи АД

Публикувано на 03.07.2017 г. в 17:25 часа.

pdfУдостоверение за достъп до електроразпределителната мрежа, собственост на Енерго-Про Мрежи АД в съответствие с Общите условия на дружеството за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа

Публикувано на 03.07.2017 г. в 17:25 часа.

pdfОбщи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, одобрени от ДКЕВР с Решение ОУ-060 / 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение ОУ-004 / 06.04.2009 г., публикувани на Интернет сайта на дружеството.

Публикувано на 03.07.2017 г. в 17:25 часа.

pdfДоговор от 31.05.2017 г. между БАН и Енерго-Про Продажби АД за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, сключен на основание чл. 95а, ал. 1 от Закона за енергетиката

Публикувано на 03.07.2017 г. в 17:25 часа.