facebook

Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-4

Дата на създаване: 24.04.2017 г.pdfРешение № ОП-Д-4 от 21.04.2017 г. на Възложителя за откриване на процедурата

Публикувано на 24.04.2017 г. в 17:25 часа.                                     

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедурата е публикувана в Профил на купувача, Меню „Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП”, Преписка: Писмо на БАН до „Енерго-Про Мрежи” АД във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с подготовка на процедура на договаряне по Закона за обществените поръчки с предмет: "Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна " (загл. на поръчката изм. на 30.03.2017 г.).