Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщават, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 94/24.11.2017 г., с единствен участник гл. ас. д-р Светла Желязкова Тодинова и съгласно чл. 5.8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 12.03.2018 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Светла Тодинова.

Научно жури:

  • проф. Румяна Цонева – председател на Научното жури,
  • чл.-кор. Здравко Лалчев – рецензент,
  • проф. Галя Станева – рецензент,
  • проф. Светла Петрова,
  • проф. Цветанка Иванова,
  • доц. Геновева Начева,
  • доц. Тоня Андреева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/svetla-todinova-assoc-professor/