Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщават, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)“ за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 94/24.11.2017 г., с единствен участник гл. ас. д-р Вася Красимирова Атанасова и съгласно чл. 5.8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 08.03.2018 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Вася Атанасова.

Научно жури:

  • проф. Михаил Матвеев – председател на Научното жури,
  • акад. Иван Попчев – рецензент,
  • проф. Кети Пеева – рецензент,
  • чл.-кор. Стефан Хаджитодоров,
  • проф. Людмил Даковски,
  • проф. Магдалина Тодорова,
  • доц. Олимпия Роева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/vassia-atanassova-assoc-professor/