/Регистър на дипломи
Регистър на дипломи2018-01-13T11:23:31+00:00

Регистър на присъдените и признатите образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките”

Степени, присъдени от самостоятелните научни звена при БАН

wdt_ID Име, презиме, фамилия Научна степен Дата на защита Тема СНЗ, провело процедурата Председател на научното жури
1 1. Иванка Петрова Бояджиева доктор 25.05.2011 г. Биосинтез и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани от български горещи извори Институт по микробиология доц. Златка Милчева Алексиева
2 2. Хюсеин Турсунов Йеменджиев доктор 07.06.2011 г. Биохимични и генетични изследвания на деградацията на индустриални замърсители на околната среда от плесени и гъби Институт по микробиология
3 3. Елисавета Георгиева Кирилова доктор 14.06.2011 г. Системно-ориентиран подход за екологосъобразно управление на многоцелеви периодични химични и биохимични производства Институт по инженерна химия Доц. Наташа Григорова Ваклиева-Банчева
4 4. Петя Георгиева Попова доктор 21.06.2011 г. Определяне на параметри в модели на инженерно-химични процеси Институт по инженерна химия проф. Венко Бешков
5 5. Евгения Иванова Вълова доктор 21.07.2011 г. Включване на Zn, W и Re в Ni-P и Co-P покрития при химично отлагане Институт по физикохимия проф. Димитър Спасов Стойчев
6 6. Надежда Гецова Йонкова доктор 22.06.2011 г. Правното съзнание на държавните служители Институт за държавата и правото доц. Велина Тодорова
7 7. Деян Димитров Мартиновски доктор 29.06.2011 г. Македонският въпрос в българо-югославските отношения 1948-1968 г. Институт за исторически изследвания акад. Георги Марков
8 8. Анета Боянова Сакалова доктор 21.07.2011 г. Мобилност на учените в контекста на Европейските изследователски програми Институт за изследване на обществата и знанието Доц. Людмила Иванчева
9 9. Георги Крумов Десподов доктор 29.07.2011 г. Причастният репертоар в рилските музикални ръкописи Институт за изследване на изкуствата проф. Кристина Япова
10 10. Луиза Димова Терзийска доктор 15.06.2011 г- Прахово рентгеноструктурно изследване на клиноптилолит, модифициран чрез йонен обмен и оклюзия на соли Институт по минералогия и кристалография доц. Росица Николова
Научна степен СНЗ, провело процедурата

Степени, присъдени в чужбина и признати от БАН

wdt_ID Име, презиме, фамилия Научна степен СНЗ, признало дисертацията Наименование на научната специалност, шифър Дата на издаване на оригиналната диплома Научна организация и страна издала дипломата Тема на дисертацията на български език Председател на научно жури
1 1. Емилия Григорова Бажлекова доктор Институт по математика и информатика 4.5. Математика; Математически анализ 01.01.04 01.10.2011 г. Технически университет Айндховен, Холандия Дробни еволюционни уравнения в Банахови пространства проф. Р.А. Рутгер ван Сантен
2 2. Мая Благоева Илиева доктор Национален институт по геофизика, геодезия и география 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; Обща, висша и приложна геодезия 02.16.01. 05.04.2011 г. Университет "Пиер и Мари Кюри" Париж VI Деформации на земната кора, причинени от плитки земетресения в Източното Средиземноморие, изследвани чрез радарна интерферометрия и сеизмология проф. Бертран Мейер
3 3. Красимир Иванов Матев доктор Национален институт по геофизика, геодезия и география 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; Обща, висша и приложна геодезия 02.16.01. 29.04.2011 г. Университет Гренобъл ГПС изследване на съвременната тектоника на Югозападна България, Северна Гърция и Албания Кристиан Бек
4 4. Емилия Иванова Черкезова доктор на науките Национален институт по геофизика, геодезия и география 4.4. Науки за земята; 01.08.03. Геоморфология и палеогеография 10.06.2003 г. Технически университет - Берлин ГИС-базирано геоморфоложко изследване в северната част на Бургаския залив (Черноморско крайбрежие, България) проф. Герд Шмид-Айхщедт
5 5. Мартин Стефанов Мартинов доктор Институт по инженерна химия 5.11. Биотехнологии; 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология 27.09.2010 г. Университет на Бретан-Юг; Лориент,Франция Биоконверсия, хидродинамика и масообмен в реактор с наподвижен влакнест слой проф. Патрик Бурсо
6 6. Росен Любенов Павлов доктор Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 01.03.01. 29.02.2000 г. Университет Пиер и Мария Кюри, Париж VI Принос към теорията на функционала на плътността. Приложение на метода на локално-мащабното преобразуване към редуцираните матрици на плътността съсили без СПИН: корелационни и слоести ефекти г-н Кристиан Мино
7 7. Милен Кузманов Кадийски доктор Институт по минералогия и кристалография 4.4. Науки за земята; 01.07.05. Минералогия и кристалография 11.12.2009 г. Университета на Берн, Швейцария Поведение при дехидратация на йонообмен и природен хейландит - моногристален рентгенов анализ проф. Клаус Мецгер
8 8. Александър Огнянов Александров доктор Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 4.Природни науки, математика и информатика; 4.1. Физически накуи; 01.03.05. 15.07.2010 г. Хумболтовия университет на Берлин, Германия Изучаване на раждането на Хс с използване на данни от НЕRА-В проф. Петер Увер
9 9. Явор Ганчев Марков доктор Институт по математика и информатика 4.5. Математика; 01.01.05. Диференциални уравнения 20.05.2001 г. Университет на Северна Каролина в Чейпъл Хил, САЩ Хипергеометрични решения на динамичните диферанчни и диференциални уравнения, съвместими с диференциалните уравнения на Книжник-Замолодчиков проф. Александър Барченко
10 10. Милена Николаева Минева доктор Институт по физика на твърдото тяло 4.1. Физически науки; 01.03.04. Ядрена физика 17.09.2004 г. Университет Лунд, Швеция Спектроскопични изследвания на изомери, произведени при релативистична фрагментация на налитащоядро и делене по време на полет проф. Файсал Азайез
Научна степен СНЗ, признало дисертацията