/Регистър на присъдените академични длъжности
Регистър на присъдените академични длъжности2018-01-13T11:23:45+00:00

Регистър на присъдените академични длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор”

wdt_ID Име, презиме, фамилия Академична длъжност Дата на решението на НС Професионално направление,научна специалност, шифър СНЗ, провело процедурата Председател на научното жури
1 1 Любомира Николаева Крумова-Гломб доцент 06.06.2011 г. 4.4.3 Вирусология; 06.01.13 Институт по микробиология доц. д-р Любка Думанова
2 2 Лидия Бонева Василева доцент 14.07.2011 г. 3.2. Психология; Психология на труда и инженерна психология; 05.06.08; Институт за изследване на населението и човека доц. д-р Антоанета Русинова-Христова
3 3 Виолета Атанасова Дечева професор 08.07.2011 г. Театрознание и театрално изкуство; 05.08.01 Институт за изследване на изкуствата проф. Ромео Василев Попилиев
4 4 Иванка Аспарухова Влаева-Стоянова доцент 24.06.2011 г. Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02 Институт за изследване на изкуствата проф. Елисавета Борисова Вълинова-Чендова
5 5 Миглена Михайлова Ценова-Нушева доцент 24.06.2011 г. Музикознание и музикално изкуство; 05.08.02 Институт за изследване на изкуствата проф. Клара Соломон Леви
6 6 Юлия Георгиева Вълева професор 24.06.2011 г. Изкуствознание и изобразителни изкуства; 05.08.04 Институт за изследване на изкуствата проф. Иванка Йорданова Гергова
7 7 Катерина Любомирова Захариева главен асистент 30.06.2011 г. 4.2.Химически науки; Химия на твърдото тяло; 01.05.18 Институт по катализ проф. Славчо Раковски
8 8 Катя Илкова Миленова главен асистент 30.06.2011 г. 4.2.Химически науки; Химия на твърдото тяло; 01.05.18 Институт по катализ проф. Славчо Раковски
9 9 Владимир Фердинандов Георгиев главен асистент 30.06.2011 г. 4.2.Химически науки; Химична кинетика и катализ; 01.05.16 Институт по катализ проф. Славчо Раковски
10 10 Богдан Ставрев Рангелов доцент 27.07.2011 г. 4.2. Химически науки; Физикохимия 01.05.05 Институт по физикохимия проф. Исак Аврамов
Академична длъжност СНЗ, провело процедурата