Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,

обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност “доцент” по научна специалност “Биохимия”(01.06.10)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год.

за нуждите на секция “Патология” към ИЕМПАМ – БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.):

 1. Вътрешни членове:
 2. проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
 3. проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб
 4. проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб
 5. проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб

резервен член:

 1. проф. Евгени Пенев Кирацов, дб
 2. Външни членове:
 3. проф. Румяна Миронова, доктор – ИМБ – БАН
 4. проф. Мариела Оджакова, доктор – БФ на СУ
 5. проф. Илия Банков, дбн – пенсионер

резервен член:

 1. проф. д-р Адриана Бочева, дмн – МУ – София

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН:http:/iempam.bas.bg/ann/announcements78.html