Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,

обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност “професор” по научна специалност “Морфология”(01.06.26)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год.

за нуждите на секция “Патология” към ИЕМПАМ – БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.):

 1. Вътрешни членове:
 2. проф. Нина Недева Атанасова, дбн
 3. проф. Машенка Борисова Димитрова, дб
 4. проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб

резервен член:

 1. проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн
 2. Външни членове:
 3. проф. д-р Радка Аргирова, дмн – пенсионер
 4. проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн – ЛТУ – София
 5. проф. д-р Галина Куртева, доктор – СБАЛ по онкология – София
 6. чл. кор. д-р Христо Найденски, двмн – И-т по микробиология – БАН

резервен член:

 1. проф. д-р Ангел Воденичаров, двмн – ТУ – Стара Загора

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН:http:/iempam.bas.bg/ann/announcements79.html