На основание чл. 16, ал. 1, т. 17 от Устава на БАН („Общото събрание на БАН взема решения и по други важни въпроси от дейността на БАН и вътрешно-академични спорове, които не са предоставени за решаване от този Устав на друг ръководен орган”), ОС реши:

  1. Отчитайки декларираното намерение на Правителството на Република България за разрешаване на проблема с Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН), Общото събрание на БАН изразява съгласие за частично изваждане на института от структурата на Българската академия на науките и преминаване в нова структура, създадена от Министерския съвет. Определението „частично“ включва цялостната оперативна дейност, изпълнявана от НИМХ–БАН, както и учени и служители, които са декларирали намерение за напускане на БАН.
  2. При определяне на бъдещия принципал на новата структура, ОС ще създаде работна група, която съвместно с работна група от приемащата институция да разработи процедура и правила за изпълнение на т. 1, спазвайки нормативната уредба на Република България и Устава на БАН.
  3. Предложенията за процедура и правила за предстоящото преструктуриране подлежат на утвърждаване от ОС на БАН.