Осмо Общо събрание на Българската академия на науките

Общото събрание (ОС) е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките. Дейността на ОС се осъществява въз основа на Закона за БАН, на Устава на БАН и на правила, приети от ОС.

Членовете на Общото събрание се избират с тайно гласуване от общите събрания на учените в постоянните научни звена в БАН.  За членове на Общото събрание се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Те могат да бъдат избрани за членове на ОС само преди навършване на 65г. възраст, а за академиците и член–кореспондентите – на 70г. възраст. Мандатът на членовете на Общото събрание е четиригодишен, като няма ограничение за повторенията. Ръководството на Общото събрание се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар.

Председателят, заместник-председателите и главният научен секретар на БАН по право са членове на Общото събрание. Другите членове на УС не могат да бъдат включвани в състава на ОС на БАН. В заседанията на ОС с право на съвещателен глас участват от всяко направление по един представител на асистентите и докторантите. Тези представители трябва да са на възраст до 35г, като асистентите да имат научна степен. Те се избират с мандат от 1 година, без повторение, от общи събрания на асистентите и докторантите от направлението.

В заседанията на ОС на БАН със статут на наблюдатели могат да участват представители на университети, с които БАН има споразумения, работи по общи програми и проекти и които са акредитирани от НАОА за подготовка на докторанти.

Правомощия на ОС

В правомощията на ОС са ключови решения за осъществяването на дейностите и за стратегическото развитие на Академията като:

  • Приемане, изменяне и допълване на Устава на БАН;
  • Определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет на БАН и контрол върху дейността на Управителния съвет;
  • Избор и освобождаване на председателя на БАН и по негово предложение на заместник-председатели, главен научен секретар на БАН и научни секретари по направления;
  • Избор на постоянни и временни комисии и общоакадемични експертни съвети;
  • Определяне на научната политика (стратегия, приоритети и основни направления на научната дейност) и приемане на концепции за международната дейност на БАН;
  • Утвърждаване бюджета на БАН и приемане на неговото разпределение, приемане на отчетите за неговото разходване;
  • Създаване, преустройване и закриване на научни и други самостоятелни звена на БАН;
  • Решения за извършване на капитално строителство и за разпореждане с недвижими имоти, собственост на БАН;
  • и други, според Устава на БАН

В момента тече мандата на Осмото Общо събрание на БАН, като първото заседание се състоя на 29.06.2020 г.

Осмо общо събрание

Председател:

проф. дхн Евелина Славчева

Заместник-председатели:

проф. д-р Любомир Андреев Анестиев, ИМСТЦХА
доц. д-р Елка Савова Трайкова, ИЛит

Секретар:

доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ

Технически секретар:

Райна Грозданова, БАН-А

Членове на 8-то Общо събрание на Българската академия на науките:

1. Институт по математика и информатика
1. Акад. Веселин Стоянов Дренски
2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
3. Проф. д-р Величка Василева Милушева
4. Проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
5. Проф. дмн Цветомир Йотов Цачев

2. Институт по механика
6. Проф. дмн Николай Колев Витанов
7. Проф. д-р Петър Апостолов Джонджоров
8. Доц. д-р Поля Стойкова Добрева

3. Институт по роботика
9. Проф. д-р Сия Вълчева Лозанова
10. Доц. д-р Август Йорданов Иванов

4. Институт по информационни и комуникационни технологии
11. Проф. дн Галя Младенова Ангелова
12. Проф. д-р Кирил Иванов Симов
13. Доц. д-р Иван Георгиев Георгиев
14. Доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова

5. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
15. Проф. д-р Димитър Василев Тонев
16. Доц. дфн Михаил Николов Стоилов
17. Доц. д-р Иван Апостолов Сираков
18. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
19. Доц. д-р Валентина Минкова Семкова

6. Институт по електрохимия и енергийни системи
20. Проф. дхн Евелина Павлова Славчева
21. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова

7. Институт по физика на твърдото тяло
22. Проф. дфн Хассан Шамати
23. Доц. д-р Ирина Елкова Бинева
24. Доц. д-р Виктория Виткова Виткова

8. Институт по електроника
25. Проф. дн Петър Иванов Петров
26. Проф. дфн Катя Желева Вутова

9. Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”
27. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева

10. Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”
28. Проф. д-р Росица Петрова Николова

11. Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
29. Проф. д-р Любомир Андреев Анестиев
30. Доц. д-р Илиян Велинов Атанасов
31. Доц. д-р Ивайло Христов Кацаров

12. Институт по обща и неорганична химия
32. Проф. д-р Радостина Константинова Стоянова
33. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева

13. Институт по органична химия с Център по фитохимия
34. Проф. д-р Милена Петкова Попова
35. Проф. д-р Ваня Богданова Куртева
36. Доц. д-р Калина Иванова Алипиева

14. Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
37. Доц. д-р Богдан Ставрев Рангелов

15. Институт по полимери
38. Проф. дн Петър Димитров Петров

16. Институт по катализ
39. Проф. д-р Силвия Живова Тодорова

17. Институт по молекулярна биология„Академик Румен Цанев”
40. Проф. д-р Ива Угринова Златкова

18. Институт по невробиология
41. Проф. д-р Рени Емил Калфин
42. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева

19. Институт по микробиология „Стефан Ангелов”
43. Доц. д-р Пенка Младенова Петрова
44. Доц. д-р Петя Асенова Димитрова
45. Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

20. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
46. Проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова
47. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска

21. Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”
48. Проф. дн Сорен Бохос Хайрабедян

22. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
49. Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова
50. Доц. д-р Емилия Бориславова Петрова

23. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
51. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев
52. Проф. д-р Анна Стефанова Ганева
53. Доц. д-р Янка Николова Пресолска
54. Доц. д-р Драган Петров Чобанов

24. Институт за гората
55. Доц. д-р Емил Борисов Попов

25. Институт по физиология на растенията и генетика
56. Проф. д-р Валя Николова Василева
57. Доц. д-р Людмила Петрова Симова-Стоилова
58. …

26. Геологически институт „Страшимир Димитров”
59. Проф. д-р Радослав Александров Наков
60. Проф. д-р Пламен Георгиев Иванов
61. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова

27. Национален институт по геофизика, геодезия и география
62. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев
63. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова
64. Доц. д-р Стоян Цветанов Недков

28. Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите
65. Чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова

29. Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
66. Доц. д-р Кремена Благовестова Стефанова

30. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
67. Проф. д-р Евгени Христов Семков

31. Институт за космически изследвания и технологии
68. Проф. д-р Георги Николаев Желев
69. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски
70. Доц. д-р Даниела Василева Бонева

32. Институт за български език
71. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева
72. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова

33. Институт за литература
73. Доц. д-р Елка Савова Трайкова
74. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис

34. Институт за балканистика с Център по тракология проф.”Александър Фол”
75. Чл.-кор. Александър Григоров Костов
76. Доц. д-р Юра Тотева Константинова

35. Институт за исторически изследвания
77. Проф. д-р Илияна Илиева Атанасова-Марчева
78. Доц. д-р Росица Иванова Стоянова

36. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
79. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев
80. …
81. …

37. Институт за изследване на изкуствата
82. Проф. д-р Емануел Стефанов Мутафов
83. Доц. д-р Иван Георгиев Ванев

38. Национален Археологически институт с музей
84. Проф. д-р Анелия Атанасова Божкова
85. Доц. д-р Кръстина Минчева Панайотова
86. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова

39. Институт за икономически изследвания
87. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова
88. Доц. д-р Огнян Борисов Боюклиев

40. Институт за държавата и правото
89. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

41. Институт за изследване на населението и човека
90. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова
91. Проф. дин Щелиян Димитров Щерионов

42. Институт по философия и социология
92. Проф. дсн Светла Йовчева Колева
93. Проф. дсн Стоян Андрес Ставру
94. Доц. д-р Васил Николаев Киров
95. …

96. Акад. Юлиан Петров Ревалски – Председател
97. Чл.-кор. Васил Атанасов Николов – Зам.-председател
98. Чл.-кор. Константин Иванов Хаджииванов – Зам.-председател
99. Чл.-кор. Костадин Ганчев Ганев – Зам.-председател
100. Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева – Гл. научен секретар

Експертни комисии към 7-то Общо събрание

Председател:
Доц. д-р Гергана Петрунова Василева – ИБЕИ

Членове:
1. Доц. д-р Людмила Радева Парашкевова (зам.-председател), Институт по механика
2. Доц. д-р Виктор Иванов Боев, Институт по електрохимия и енергийни системи
3. Доц. д-р Юлия Любомирова Генова, Институт по физика на твърдото тяло
4. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева, Институт по невробиология
5. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов, Институт за изследване на изкуствата
6. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова, Институт за икономически изследвания

Председател:
Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски – ИОМТ

Членове:
1. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ
2. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ
3. Доц. д-р Ива Угринова Златкова – Институт по молекулярна биология
4. Доц. д-р Румяна Димова Василевска-Иванова – ИФРГ
5. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев – НИГГГ
6. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев – Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
7. Проф. дин Александър Григоров Костов – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
8. Проф. дин Спартак Василев Керемедчиев – Институт за икономически изследвания

Председател:
Проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ

Членове:
1. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ
2. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова – ИE – секретар
3. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова – ИБЕ
4. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова – ИИОЗ
5. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
6. Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев – Институт за гората
7. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
8. Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов – Геологически институт

Председател:
Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИФС

Членове:
1. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова – Институт за литература, секретар
2. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИФС
3. Доц. д-р Светлана Темелкова Банчева – ИБЕИ
4. Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ
5. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ

Председател:
Проф. дмн Камен Ганчев Иванов – ИМИ

Членове:
1. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова (зам. председател) – ИДП
2. Доц. д-р Владимир Ангелов Ангелов – ИЯИЯЕ
3. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
4. Проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ
5. Доц. д-р Йорданка Георгиева Глухчева – ИЕМПАМ
6. Проф. дфн Хассан Шамати – ИФТТ
7. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ

Председател:
Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ

Членове:
1. Акад. Веселин Стоянов Дренски – ИМИ
2. Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева – ИМолБ
3. Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева – ИИОЗ
4. Проф. дхн Елена Димитрова Милева – ИФХ
5. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
6. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев – ИА с НАО
7. Доц. д-р Димитър Петков Търпанов – ИЯИЯЕ
8. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ

Председател:
проф. дбн Евдокия Александрова Пашева – ИМолБ

Членове:
1. Чл.-кор. Константин Хаджииванов – ИОНХ
2. Проф. дмн Галя Младенова Ангелова – ИИКТ
3. Проф. дфн Даниел Маринов Данчев – Институт по механика
4. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
5. Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски – ИОМТ
6. Доц. д-р Нели Стоянова Косева – Институт по полимери
7. Проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИБФБМИ
8. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
9. Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт
10. Доц. др. Петко Петров Христов – ИЕФЕМ
11. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова – Институт по философия и социология

Председател:
Проф. д-р Росица Петрова Николова – ИМК

Членове:
1. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева – зам.-председател – ИЕФЕМ
2. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска – секретар – ИБФБМИ
3. Проф. дмн Николай Маринов Николов – ИМИ
4. Доц. д-р Виктор Иванов Боев – ИЕЕС
5. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева – ИБЕИ
6. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов – НИГГГ
7. Доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИФС

Членове:
1. Чл.-кор. Васил Атанасов Николов – представител на Ръководството на БАН
2. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
3. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева – ИОНХ
4. Доц. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
5. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически и-т
7. Ас. д-р Георги Йорданов Латев – ИАНАО (представител на младите учени)
8. Доц. д-р Елка Савова Трайкова – Институт за литература
9. Доц. д-р Ивайло Георгиев Димитров – ИФС

Документи

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавяне
Отговор от МОН по ЗРАСРБ 1.99 MB01.10.2019 в 15:37
Писмо до МОН 4.07 MB01.10.2019 в 15:36
Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. 20.05.2019) техн. кор. 3.9.2019 526.00 KB03.09.2019 в 18:25
К2 актуализирано 22.07.2019 31.05 KB07.08.2019 в 18:36
Правила за избор на представители на ОС на БАН в Съвета на настоятелите (приет 01.10.2012) 80.02 KB20.05.2019 в 14:52
Правилник за присъждане на наградите на млади учени в БАН (изм. и доп. 18.03.2019) 200.09 KB03.04.2019 в 16:18
Правила за работа на Общо събрание на БАН 168.25 KB19.12.2018 в 18:32
Правилник за дейността на комисията по академична собственост към Общото събрание на БАН 72.97 KB03.04.2018 в 19:16
Правилник за работата на комисия за връзки с обществеността при VII-то Общо събрание на БАН 83.30 KB14.02.2018 в 12:45
Правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и в разширения състав на Управителния съвет на БАН 100.77 KB12.01.2018 в 9:44