Седмо Общо събрание на Българската академия на науките

Общото събрание (ОС) е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките. Дейността на ОС се осъществява въз основа на Закона за БАН, на Устава на БАН и на правила, приети от ОС.

Членовете на Общото събрание се избират с тайно гласуване от общите събрания на учените в постоянните научни звена в БАН.  За членове на Общото събрание се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Те могат да бъдат избрани за членове на ОС само преди навършване на 65г. възраст, а за академиците и член–кореспондентите – на 70г. възраст. Мандатът на членовете на Общото събрание е четиригодишен, като няма ограничение за повторенията. Ръководството на Общото събрание се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар.

Председателят, заместник-председателите и главният научен секретар на БАН по право са членове на Общото събрание. Другите членове на УС не могат да бъдат включвани в състава на ОС на БАН. В заседанията на ОС с право на съвещателен глас участват от всяко направление по един представител на асистентите и докторантите. Тези представители трябва да са на възраст до 35г, като асистентите да имат научна степен. Те се избират с мандат от 1 година, без повторение, от общи събрания на асистентите и докторантите от направлението.

В заседанията на ОС на БАН със статут на наблюдатели могат да участват представители на университети, с които БАН има споразумения, работи по общи програми и проекти и които са акредитирани от НАОА за подготовка на докторанти.

Правомощия на ОС

В правомощията на ОС са ключови решения за осъществяването на дейностите и за стратегическото развитие на Академията като:

  • Приемане, изменяне и допълване на Устава на БАН;
  • Определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет на БАН и контрол върху дейността на Управителния съвет;
  • Избор и освобождаване на председателя на БАН и по негово предложение на заместник-председатели, главен научен секретар на БАН и научни секретари по направления;
  • Избор на постоянни и временни комисии и общоакадемични експертни съвети;
  • Определяне на научната политика (стратегия, приоритети и основни направления на научната дейност) и приемане на концепции за международната дейност на БАН;
  • Утвърждаване бюджета на БАН и приемане на неговото разпределение, приемане на отчетите за неговото разходване;
  • Създаване, преустройване и закриване на научни и други самостоятелни звена на БАН;
  • Решения за извършване на капитално строителство и за разпореждане с недвижими имоти, собственост на БАН;
  • и други, според Устава на БАН

В момента тече мандата на Седмото Общо събрание на БАН, като първото заседание се състоя на 26.04.2016 година.

Седмо общо събрание

Председател:

проф. дхн Евелина Славчева

Заместник-председатели:

проф. дсн. Пепка Бояджиева, ИИОЗ
проф. дхн. Пламен Стефанов, ИОНХ

Секретар:

доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ

Технически секретар:

Райна Грозданова, БАН-А

Членове на 7-то Общо събрание на Българската академия на науките:

1. Институт по математика и информатика
1. Акад. Веселин Стоянов Дренски
2. Проф. дмн Камен Ганчев Иванов
3. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
4. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
5. Проф. дмн Николай Маринов Николов

2. Институт по механика
6. Проф. д-р Румен Златев Янков
7. Проф. дфн Даниел Маринов Данчев
8. Проф. дмн Николай Колев Витанов
9. Доц. д-р Людмила Радева Парашкевова

3. Институт по системно инженерство и роботика
10. Акад. Чавдар Станоев Руменин

4. Институт по информационни и комуникационни технологии
11. Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов
12. Доц. Владимир Василев Монов
13. Доц. д-р Кирил Иванов Симов
14. Доц. д-р Румен Димов Андреев

5. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
15. Доц. д-р Владимир Ангелов Ангелов
16. Доц. д-р Димитър Василев Тонев
17. Доц. д-р Иван Апостолов Сираков
18. Доц. д-р Николай Василев Гутев

6. Институт по електрохимия и енергийни системи
19. Проф. дхн Евелина Павлова Славчева
20. Доц. д-р Виктор Иванов Боев

7. Институт по физика на твърдото тяло
21. Проф. дфн Хассан Шамати
22. Доц. д-р Ирина Елкова Бинева
23. Доц. д-р Юлия Любомирова Генова

8. Институт по електроника
24. Проф. дфн. Лъчезар Аспарухов Аврамов
25. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова

9. Институт по оптически материали и технологии „Академик Йордан Малиновски”
26. Проф. дхн. Никола Георгиев Малиновски

10. Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов”
27. Проф. д-р Росица Петрова Николова

11. Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна
28. Проф. дтн Людмил Борисов Дренчев
29. Проф. д-р Стоил Маринов Тодоров
30. Доц. д-р Любомир Андреев Анестиев
31. Доц. д-р Стойко Атанасов Гюров

12. Институт по обща и неорганична химия
32. Проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов
33. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева

13. Институт по органична химия с Център по фитохимия.
34. Проф. дн Светлана Димитрова Симова
35. Проф. дн Таня Стоянова Христова
36. Доц. д-р Ваня Богданова Куртева
37. Чл.-кор. Вася Стефанова Банкова

14. Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”
38. Проф. дхн. Весела Цветанова Цакова-Станчева
39. Проф. дхн. Елена Димитрова Милева

15. Институт по полимери
40. Доц. д-р Нели Стоянова Косева

16. Институт по катализ
41. Доц. д-р Силвия Живова Тодорова

17. Институт по молекулярна биология„Академик Румен Цанев”
42. Доц. д-р Ива Угринова Златкова
43. Доц. д-р Галина Симеонова Радева

18. Институт по невробиология
44. Проф. д-р Рени Емил Калфин
45. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева

19. Институт по микробиология „Стефан Ангелов”
46. Чл.-кор. Христо Миладинов Найденски
47. Доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова
48. Доц. д-р Анастас Димитров Пашов

20. Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
49. Чл.-кор. Андон Радев Косев
50. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска

21. Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”
51. Проф. дн Сорен Бохос Хайрабедян

22. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
52. Доц. д-р Йорданка Георгиева Глухчева
53. Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова

23. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
54. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев
55. Проф. д-р Светлана Темелкова Банчева
56. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева
57. Доц. д-р Драган Петров Чобанов

24. Институт за гората
58. Чл.-кор. дсн Пламен Борисов Мирчев

25. Институт по физиология на растенията и генетика
59. Доц. д-р Румяна Димова Василевска-Иванова
60. Доц. д-р Валя Николова Василева

26. Геологически институт „Страшимир Димитров”
61. Проф. д-р Радослав Александров Наков
62. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова
63. Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов

27. Национален институт по геофизика, геодезия и география
64. Проф. дтн Иван Георгиев Георгиев
65. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев
66. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов

28. Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

29. Институт по океанология „Професор Фритьоф Нансен”
67. Проф. д-р Снежанка Петрова Мончева

30. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
68. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев

31. Институт за космически изследвания и технологии
69. Доц. Деян Гочев Гочев
70. Проф. д-р Катя Янчева Георгиева
71. Доц. д-р Георги Николаев Желев

32. Институт за български език
72. Проф. д-р Светла Пенева Коева
73. Доц. д-р Лучия Стефанова Антонова

33. Институт за литература
74. Доц. д-р Елка Савова Трайкова
75. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова

34. Институт за балканистика с Център по тракология проф.”Александър Фол”
76. Чл.-кор. Александър Григоров Костов
77. Доц. д-р Юра Тотева Константинова

35. Институт за исторически изследвания
78. Проф. д-р Йорданка Маринова Гешева
79. Доц. д-р Росица Иванова Стоянова

36. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
80. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева
81. Доц. д-р Петко Петров Христов
82. Доц. д-р Божидар Кирилов Алексиев

37. Институт за изследване на изкуствата
83. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
84. Чл.-кор. Иванка Йорданова Гергова

38. Национален Археологически институт с музей
85. Проф. д-р Анелия Атанасова Божкова
86. Доц. д-р Кръстина Минчева Панайотова
87. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова

39. Институт за икономически изследвания
88. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова
89. Проф. дин Спартак Василев Керемидчиев

40. Институт за държавата и правото
90. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

41. Институт за изследване на населението и човека
91. Проф. дн Йоланда Константинова Зографова-Драганова

42. Институт за изследване на обществата и знанието
92. Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева
93. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова
94. Доц. д-р Валери Златанов Личев
95. Доц. д-р Ивайло Георгиев Димитров

Експертни комисии към 7-то Общо събрание

Председател:
Доц. д-р Гергана Петрунова Василева – ИБЕИ

Членове:
1. Доц. д-р Людмила Радева Парашкевова (зам.-председател), Институт по механика
2. Доц. д-р Виктор Иванов Боев, Институт по електрохимия и енергийни системи
3. Доц. д-р Юлия Любомирова Генова, Институт по физика на твърдото тяло
4. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева, Институт по невробиология
5. Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов, Институт за изследване на изкуствата
6. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова, Институт за икономически изследвания

Председател:
Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски – ИОМТ

Членове:
1. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков – ИМИ
2. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ
3. Доц. д-р Ива Угринова Златкова – Институт по молекулярна биология
4. Доц. д-р Румяна Димова Василевска-Иванова – ИФРГ
5. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев – НИГГГ
6. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев – Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
7. Проф. дин Александър Григоров Костов – Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
8. Проф. дин Спартак Василев Керемедчиев – Институт за икономически изследвания

Председател:
Проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ

Членове:
1. Доц. д-р Николай Василев Гутев – ИЯИЯЕ
2. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова – ИE – секретар
3. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова – ИБЕ
4. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова – ИИОЗ
5. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
6. Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев – Институт за гората
7. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
8. Доц. д-р Пламен Георгиев Иванов – Геологически институт

Председател:
Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИИОЗ

Членове:
1. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова – Институт за литература, секретар
2. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИИОЗ
3. Доц. д-р Светлана Темелкова Банчева – ИБЕИ
4. Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ
5. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ

Председател:
Проф. дмн Камен Ганчев Иванов – ИМИ

Членове:
1. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова (зам. председател) – ИДП
2. Доц. д-р Владимир Ангелов Ангелов – ИЯИЯЕ
3. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
4. Проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ
5. Доц. д-р Йорданка Георгиева Глухчева – ИЕМПАМ
6. Проф. дфн Хассан Шамати – ИФТТ
7. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ

Председател:
Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ

Членове:
1. Акад. Веселин Стоянов Дренски – ИМИ
2. Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева – ИМолБ
3. Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева – ИИОЗ
4. Проф. дхн Елена Димитрова Милева – ИФХ
5. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
6. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев – ИА с НАО
7. Доц. д-р Димитър Петков Търпанов – ИЯИЯЕ
8. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ

Председател:
проф. дбн Евдокия Александрова Пашева – ИМолБ

Членове:
1. Чл.-кор. Константин Хаджииванов – ИОНХ
2. Проф. дфн Даниел Маринов Данчев – Институт по механика
3. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
4. Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски – ИОМТ
5. Доц. д-р Нели Стоянова Косева – Институт по полимери
6. Чл.-кор. Андон Радев Косев – ИБФБМИ
7. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
8. Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт
9. Доц. др. Петко Петров Христов – ИЕФЕМ
10. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

Председател:
Проф. д-р Росица Петрова Николова – ИМК

Членове:
1. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева – зам.-председател – ИЕФЕМ
2. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска – секретар – ИБФБМИ
3. Проф. дмн Николай Маринов Николов – ИМИ
4. Доц. д-р Виктор Иванов Боев – ИЕЕС
5. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева – ИБЕИ
6. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов – НИГГГ
7. Доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИИОЗ

Членове:
1. Чл.-кор. Васил Атанасов Николов – представител на Ръководството на БАН
2. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
3. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева – ИОНХ
4. Доц. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
5. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически и-т
7. Ас. д-р Георги Йорданов Латев – ИАНАО (представител на младите учени)
8. Доц. д-р Елка Савова Трайкова – Институт за литература
9. Доц. д-р Ивайло Георгиев Димитров – ИИОЗ

Документи