Ръководство на Българската академия на науките

Ръководството на БАН взема решения, свързани с оперативното ръководство на БАН, което произтича от Закона и Устава на БАН, и от решенията на ОС и УС на БАН. По решение на УС на БАН и въз основа на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 8 от Устава на БАН, в Ръководството на БАН влизат Председателя на БАН, зам.-председателите, главния научен секретар и научните секретари на БАН.

Председателят на БАН представлява Академията в страната и в чужбина. Той се разпорежда с бюджета на БАН и с нейните фондове, съобразно с решенията на Общото събрание. Председателят на БАН организира и ръководи изпълнението на общоакадемични задачи, изпълнява функции, които му се възлагат с нормативни актове, с решения на Общото събрание или произтичат от договори, по които БАН е страна. Председателят на БАН е член по право на Общото събрание, председател на Управителния съвет на БАН, на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) и на Съвета на настоятелите.

За председател на БАН се избира за срок от четири години изтъкнат български учен, академик или член-кореспондент с признати приноси в науката и с утвърден международен престиж. Председателят на БАН не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата на тази длъжност. Той може да бъде избран за съответния мандат само преди навършване на 70-годишна възраст.

За заместник-председатели на БАН се избират доктори на науките, професори, член-кореспонденти или академици  с признати приноси в науката и с утвърден международен престиж. Заместник-председателите подпомагат председателя на БАН в дейността му, заместват го, когато отсъства, и изпълняват възложени им от него функции.

За главен научен секретар се избира доктор на науките, професор, член- кореспондент или академик. Главният научен секретар е пръв помощник на председателя при оперативното управление на БАН.

За научни секретари се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Научните секретари подпомагат председателя и главния научен секретар в оперативното управление на БАН.

Председател на Българската академия на науките

Юлиан Ревалски

академик, доктор на математическите науки
(359 2) 981 66 22

Юлиан Ревалски e роден на 27.02.1956 г. в гр. Симитли, Благоевградска област. През 1981 г. завършва математика във факултета по математика и механика на СУ „Св. Кл. Охридски“, със златна значка. През 1986 г. става кандидат на математическите науки, през 1997 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН пред 2008 г., а през 2015 г. за действителен член (академик).
В БАН работи от 1986 г. в Института по математика и информатика, като последователно преминава през всички академични длъжности, а в периода 2012 – 2016 г. е директор на института. Академик Юлиан Ревалски е избран за председател на Академията на заседание на Общото събрание на 01.12.2016 г, с мандат до 2020 година.

Юлиан Ревалски

Председател на БАН

Юлиан Ревалски e роден на 27.02.1956 г. в гр. Симитли, Благоевградска област. През 1981 г. завършва математика във факултета по математика и механика на СУ „Св. Кл. Охридски“, със златна значка. През 1986 г. става кандидат на математическите науки, през 1997 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН пред 2008 г., а през 2015 г. за действителен член (академик).

Областите на научен интерес на академик Ревалски са изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ – геометрия на банахови пространства, монотонни оператори; обща топология – топологични методи в оптимизацията, многозначни изображения. Има 55 научни публикации, с над 500 цитирания (от тях над 480 от чуждестранни автори), и h-index – 15.

В БАН работи от 1986 г. в Института по математика и информатика, като последователно преминава през всички академични длъжности, а в периода 2012 – 2016 г. е директор на института.

Академик Юлиан Ревалски е избран за председател на Академията на заседание на Общото събрание на 01.12.2016 г, с мандат до 2020 година.

(359 2) 981 66 22

Заместник-председатели на Българската академия на науките

Васил Николов

член-кореспондент, доктор на историческите науки
(359 2) 979 52 66

Васил Николов e роден на 31.12.1951 г. в гр. Бяла Слатина, Врачанска област. През 1976 г. завършва история с профил „Археология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1991-1993 г е Хумболтов стипендиант. През 1982 г. става кандидат на историческите науки, през 1998 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2014 г. Васил Николов е избран за заместник-председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година.

Васил Николов

Заместник-председател на БАН

Васил Николов e роден на 31.12.1951 г. в гр. Бяла Слатина, Врачанска област. През 1976 г. завършва история с профил „Археология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1991-1993 г е Хумболтов стипендиант. През 1982 г. става кандидат на историческите науки, през 1998 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2014 г.

Научните интереси на член-кореспондент Николов обхващат новокаменната, каменно-медната и ранната бронзова епоха (VІ – ІІІ хил. пр. Хр.) в българските земи, Северозападна Мала Азия и Югоизточна Европа. Учен с богат теренен археологически опит, той разпознава и изследва нов тип праисторически обекти на Балканите – неолитните и халколитните ямни светилища. Той открива и проучва най-ранния в Европа праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Автор е на 11 самостоятелни и колективни монографии и на над 220 статии и студии в български и чужди научни издания. Броят на установените цитати е над 1800, половината от които са в публикации на чужди автори.

В БАН работи от 1984 г. в Националния археологически институт с музей, като преминава през всички академични длъжности, а в периода 2003 – 2007 г. е директор на института. Почетен член на Хумболтовия съюз в България и негов председател в два мандата.

Член-кореспондент Васил Николов е избран за заместник-председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година.

(359 2) 979 52 66

Константин Хаджииванов

член-кореспондент, доктор на химическите науки
(359 2) 979 52 28

Константин Хаджииванов e роден през 1958 г. в София. През 1981 г. завършва химия в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1990 г. става доктор по химия, през 2001 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2012 г. Константин Хаджииванов е избран за заместник председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 г.

Константин Хаджииванов

Заместник-председател на БАН

Константин Хаджииванов e роден през 1958 г. в София. През 1981 г. завършва химия в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1990 г. става доктор по химия, през 2001 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2012 г.

Член-кореспондент Хаджииванов са има 205 научни публикации, с над 8300 цитирания и h-index – 45.

В БАН работи от 1984 г. в Института по обща и неорганична химия, като последователно преминава през всички академични длъжности, а в периода 2004 – 2012 г. е директор на института.

Член-кореспондент Константин Хаджииванов е избран за заместник председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 г.

(359 2) 979 52 28

Костадин Ганев

член-кореспондент, доктор на физическите науки
(359 2) 979 52 28

Костадин Ганев e роден на 14.10.1953 г. в гр. София. През 1978 г. завършва физика във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1984 г. става доктор, през 2009 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2014 г. Костадин Ганев е избран за заместник-председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година.

Костадин Ганев

Заместник-председател на БАН

Костадин Ганев e роден на 14.10.1953 г. в гр. София. През 1978 г. завършва физика във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1984 г. става доктор, през 2009 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН през 2014 г.

Областите на научен интерес на член-кореспондент Ганев са мезомащабната атмосферна динамика, динамиката на планетарния граничен слой, пренос на замърсяване в атмосферата и изучаване качеството на въздуха. Костадин Ганев има дългогодишен експертен опит в областта на контрола и управлението на качеството на въздуха и участва и ръководи разработването на национални регулаторни методики в тази област. Има 51 научни публикации в международни списания и поредици, с над 370 цитирания, и h-index – 8.

В БАН работи от 1978 г. в Геофизическия институт (сега Национален институт по геофизика, география и геодезия), като последователно преминава през всички академични длъжности.

Член-кореспондент Костадин Ганев е избран за заместник-председател на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година.

(359 2) 979 52 28

Главен научен секретар на Българската академия на науките

Евдокия Пашева

професор, доктор на биологическите науки
(359 2) 979 52 31

Евдокия Пашева завършва органична химия през 1980 г., в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1988 г. става доктор, през 2012 г. – доктор на химическите науки. В БАН работи от 1980 г. – в Института по органична химия, а от 1983 в Института по молекулярна биология. Заема академична длъжност „доцент“ през 2003 г., и „професор“ през 2011 г. Избрана е за главен научен секретар на БАН през 2012 г. Професор Евдокия Пашева е избрана за Главен научен секретар на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година, като това е неин втори мандат на тази длъжност.

Евдокия Пашева

Главен научен секретар

Евдокия Пашева завършва органична химия през 1980 г., в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1988 г. става доктор, през 2012 г. – доктор на химическите науки.

Областите на научен интерес на професор Пашева са биохимия, молекулярна и клетъчна биология: нехистонови белтъци HMGB1/2, репарация и репликация на ДНК, епигенетичен контрол, ремоделиране на хроматина, канцерогенеза и туморни маркери. Има 40 научни публикации в международни списания и поредици, с 337 цитирания, и h-index – 10.

В БАН работи от 1980 г. – в Института по органична химия, а от 1983 в Института по молекулярна биология. Заема академична длъжност „доцент“ през 2003 г., и „професор“ през 2011 г. Избрана е за главен научен секретар на БАН през 2012 г.

Професор Евдокия Пашева е избрана за Главен научен секретар на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година, като това е неин втори мандат на тази длъжност.

(359 2) 979 52 31

Научни секретари

Емил Маноах

професор, доктор
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

 

(359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 14

Севдалина Димитрова

професор, доктор на физическите науки
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

(+359 2) 979 52 49, (+359 88) 894 41 80

Нина Атанасова

професор, доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Чл.кор. доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

професор, доктор на геологическите науки
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

професор, доктор
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Йоана Спасова-Дикова е доктор по театрознание (1992), професор в Институт за изследване на изкуствата – БАН (2017).

Изследванията на професор Спасова-Дикова са в областите на историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, театралната антропология, театралните публики, театралния мениджмънт, перформативните изкуства и новите технологии,.

Автор е на книгите За две актьорски съзвездия (2004), История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век (в колектив, 2011) и Мелпомена зад желязната завеса.(2015). Има над 150 научни и научно-популярни публикации по въпросите на театралното изкуство в специализирани енци­клопедии и периодични издания у нас и в чужбина. Член е на УС на БАН; наNetherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS, Нидерладски институт за научни изследвания); на International Association of Theatre Critics (IATC, Международна асоциация на театралните критици); на Съюза на артистите в България.

Професор Спасова е избрана за научен секретар на направления „Културно-историческо наследство и национална идентичност” и „Човек и общество” – БАН през 2013-а и за втори път през 2017 година катонаучен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”.

Ергюл Таир Реджеб

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Човек и общество”
Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”

(+ 359 2) 987 21 72; (+ 359 2) 979 52 40