Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.  УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав. Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас ръководители на държавни институции, висши училища и други организации; председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Председател на УС

Състав на управителния съвет

Основен състав на управителния съвет

Акад. Юлиан Ревалски Председател на БАН
Проф. Евдокия Пашева Заместник – председател на БАН
Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров Заместник – председател на БАН
Проф. Нели Косева Главен научен секретар
Доц. д-р Иван Георгиев Научен секретар
Проф. дфн Севдалина Димитрова Научен секретар
Проф. д-р Маргарита Попова Научен секретар
Проф. дбн Нина Атанасова Научен секретар
Доц. д-р Ина Анева Научен секретар
Доц. д-р Деница Борисова Научен секретар
Доц. д-р Елка Трайкова Научен секретар
Проф. д-р Ергюл Таир Научен секретар
Чл.-кор. дмн Светозар Маргенов Институт по информационни и комуникационни технологии
Проф. д-р Тамара Петкова Институт по електрохимия и енергийни системи
Доц. д-р Николай Гутев Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Доц. дфн Албена Дончева Институт по физика на твърдото тяло
Доц. д-р Павлета Шестакова Институт по органична химия с Център по фитохимия
Чл.-кор. дбн Илза Пъжева Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Проф. д-р Снежана Грозева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Доц. д-р Иванка Статева Институт по астрономия с Национална астрономическа oбсерватория
Доц. д-р Алексей Стоев Институт за космически изследвания и технологии
Доц. дфн Татяна Батулева-Кънчева Институт за изследване на обществата и знанието
Проф. д-р Поля Голева Институт за държавата и правото
Проф. дфн Максим Стаменов Институт за български език

Разширен състав на управителния съвет

проф. дхн. Евелина Славчева Председател на ОС на БАН
Председател на Съюза на учените в България
проф. Любен Тотев Председател на Съвета на ректорите
проф. Анастас Герджиков Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”
г-н Радосвет Радев Изпълнителен председател на Българска стопанска камара
Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации
г-жа Йорданка Фандъкова Кмет на град София

Протоколи от заседания

Свали всички

Управителен съвет

Протоколи от заседания
ИмеРазмерДата на добавяне
Правила за дейността на Управителния съвет на БАН 4.28 MB03.12.2018 в 17:22