Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.  УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав. Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас ръководители на държавни институции, висши училища и други организации; председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН.

Председател на УС

Състав на управителния съвет

Основен състав на Управителния Съвет на БАН

 • Акад. Юлиан Ревалски (Председател на БАН)

 • Проф. Евдокия Пашева (Заместник-председател на БАН)

 • Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров (Заместник-председател на БАН)
 • Проф. Нели Косева (Главен научен секретар на БАН)
 • Доц. д-р Иван Георгиев (Н1 Научен секретар)
 • Проф. Сия Лозанова (Н1 Институт по роботика)
 • Проф. дфн Севдалина Димитрова (Н2 Научен секретар)
 • Проф. д-р Тамара Петкова (Н2 Институт по електрохимия и енергийни системи)
 • Проф. д-р Маргарита Попова (Н3 Научен секретар)
 • Чл.-кор. Константин Хаджииванов (Н3 Институт по обща и неорганична химия)
 • Проф. Николай Недялков (Н3 Институт по електроника)
 • Проф. дбн Нина Атанасова (Н4 Научен секретар)
 • Проф. Яна Чакаларова (Н4 Институт по невробиология)
 • Доц. д-р Ина Анева (Н5 Научен секретар)
 • Доц. Борислав Георгиев (Н5 Национален природонаучен музей)
 • Проф. Миглена Жиянски (Н5 Институт за гората)
 • Доц. д-р Деница Борисова (Н6 Н7 Научен секретар)
 • Чл.-кор. Димчо Солаков (Н6 Национален институт по геофизика, геодезия и география)
 • Проф. Любомир Димитров (Н6 Институт по океанология)
 • Проф. Пламен Иванов (Н6 Геологически институт)
 • Доц. д-р Иванка Статева (Н7 Институт по астрономия с Национална астрономична обсерватория)
 • Доц. д-р Елка Трайкова (Н8 Научен секретар)
 • Чл.-кор. Александър Костов (Н8 Институт за балканистика с център по тракология)
 • Проф. д-р Ергюл Таир (Н9 Научен секретар)
 • Доц. дфн Татяна Батулева-Кънчева (Н9 Институт по философия и социология)
 • Проф. Росица Стоянова (Н8 Институтът за исторически изследвания)
 • Проф. Алла Кирова (Н8 Институт за икономически изследвания)

Разширен състав на Управителния Съвет на БАН

 • Проф. дхн Евелина Славчева (Председател на ОС на БАН, Председател на Съюза на учените в България)
 • Проф. Анастас Герджиков (Председател на Съвета на ректорите, Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”)
 • Г-н Радосвет Радев (Изпълнителен председател на Българска стопанска камара, Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации)
 • Г-жа Йорданка Фандъкова (Кмет на град София)

Протоколи от заседания

Свали всички

Управителен съвет

Протоколи от заседания
ИмеРазмерДата на добавяне
Правила за дейността на Управителния съвет на БАН 4.28 MB03.12.2018 в 17:22