Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.  УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав. Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас ръководители на държавни институции, висши училища и други организации; председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Председател на УС

Юлиан Ревалски

академик, доктор на математическите науки
Председател на БАН
Юлиан Ревалски

Председател на БАН

Юлиан Ревалски e роден на 27.02.1956 г. в гр. Симитли, Благоевградска област. През 1981 г. завършва математика във факултета по математика и механика на СУ „Св. Кл. Охридски“, със златна значка. През 1986 г. става кандидат на математическите науки, през 1997 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН пред 2008 г., а през 2015 г. за действителен член (академик).

Областите на научен интерес на академик Ревалски са изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ – геометрия на банахови пространства, монотонни оператори; обща топология – топологични методи в оптимизацията, многозначни изображения. Има 55 научни публикации, с над 500 цитирания (от тях над 480 от чуждестранни автори), и h-index – 15.

В БАН работи от 1986 г. в Института по математика и информатика, като последователно преминава през всички академични длъжности, а в периода 2012 – 2016 г. е директор на института.

Академик Юлиан Ревалски е избран за председател на Академията на заседание на Общото събрание на 01.12.2016 г, с мандат до 2020 година.

Състав на управителния съвет

Основен състав на управителния съвет

Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ Председател на БАН
Чл.-кор. Васил НИКОЛОВ Заместник – председател на БАН
Чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ Заместник – председател на БАН
Чл.-кор. Костадин ГАНЕВ Заместник – председател на БАН
Проф. Евдокия ПАШЕВА Главен научен секретар
Проф. Емил МАНОАХ Научен секретар
Доц. Оля СТОИЛОВА Научен секретар
Чл.-кор. Димитър ИВАНОВ Научен секретар
Проф. дбн Нина АТАНАСОВА Научен секретар
Проф. дгн Кристалина СТОЙКОВА Научен секретар
Проф. д-р Йоана СПАСОВА-ДИКОВА Научен секретар
Проф. дфн Севдалина ДИМИТРОВА Научен секретар
Доц. Ергюл РЕДЖЕБ Научен секретар
Чл.-кор. дмн Светозар МАРГЕНОВ Институт по информационни и комуникационни технологии
Проф. д-р Тамара ПЕТКОВА Институт по електрохимия и енергийни системи
Доц. д-р Николай Гутев Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Доц. дфн Албена ДОНЧЕВА Институт по физика на твърдото тяло
Доц. д-р Павлета ШЕСТАКОВА Институт по органична химия с Център по фитохимия
Чл.-кор. дбн Илза ПЪЖЕВА Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Проф. д-р Снежана ГРОЗЕВА Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Проф. дсн Георги ГЕОРГИЕВ Институт за гората
Доц. д-р Иванка СТАТЕВА Институт по астрономия с Национална астрономическа oбсерватория
Доц. д-р Алексей СТОЕВ Институт за космически изследвания и технологии
Доц. д-р Николай ВЪЛЧЕВ Институт по океанология
Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ Институт за български език
Доц. дфн Татяна Батулева-КЪНЧЕВА Институт за изследване на обществата и знанието
Проф. д-р Поля ГОЛЕВА Институт за държавата и правото
Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ Институт за български език

Разширен състав на управителния съвет

проф. дхн. Евелина Славчева Председател на ОС на БАН
Председател на Съюза на учените в България
проф. Любен Тотев Председател на Съвета на ректорите
проф. Анастас Герджиков Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”
г-н Радосвет Радев Изпълнителен председател на Българска стопанска камара
Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации
г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА Кмет на град София

Протоколи от заседания

Свали всички

Управителен съвет

Протоколи от заседания
ИмеРазмерДата на добавяне
Правила за дейността на Управителния съвет на БАН 4.28 MB03.12.2018 в 17:22