Управителен съвет на Българската академия на науките

Управителният съвет (УС) на БАН е органът на управление, който осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.  УС работи по правила приети от Общото събрание. Сред най-важните функции на УС са подготовката и предлагането на проекти на решения, засягащи дейността на Акаемията пред Общото събрание, избора на директорите на постоянните научни звена, организирането на периодично атестиране на самостоятелните научни звена и организирането на общоакадемичното международно сътрудничество.

Управителният съвет на БАН има основен и разширен състав. Основният състав на Управителния съвет се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години сред асоциираните, действителните и дописните членове на БАН, които са на основна работа в Академията. Председателят, заместник-председателите, главният научен секретар и научните секретари на БАН са по право членове на Управителния съвет, като председателят на БАН е и председател на УС.

В разширения състав на Управителния съвет се включват с право на съвещателен глас ръководители на държавни институции, висши училища и други организации; председателят на Общото събрание е член на разширения състав на Управителния съвет.

Председател на УС

Юлиан Ревалски

академик, доктор на математическите науки
Председател на БАН
Юлиан Ревалски

Председател на БАН

Юлиан Ревалски e роден на 27.02.1956 г. в гр. Симитли, Благоевградска област. През 1981 г. завършва математика във факултета по математика и механика на СУ „Св. Кл. Охридски“, със златна значка. През 1986 г. става кандидат на математическите науки, през 1997 г. – доктор на науките. Избран е за член-кореспондент на БАН пред 2008 г., а през 2015 г. за действителен член (академик).

Областите на научен интерес на академик Ревалски са изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ – геометрия на банахови пространства, монотонни оператори; обща топология – топологични методи в оптимизацията, многозначни изображения. Има 55 научни публикации, с над 500 цитирания (от тях над 480 от чуждестранни автори), и h-index – 15.

В БАН работи от 1986 г. в Института по математика и информатика, като последователно преминава през всички академични длъжности, а в периода 2012 – 2016 г. е директор на института.

Академик Юлиан Ревалски е избран за председател на Академията на заседание на Общото събрание на 01.12.2016 г, с мандат до 2020 година.

Състав на управителния съвет

Основен състав на управителния съвет

Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ Председател на БАН
Чл.-кор. Васил НИКОЛОВ Заместник – председател на БАН
Чл.-кор. Константин ХАДЖИИВАНОВ Заместник – председател на БАН
Чл.-кор. Костадин ГАНЕВ Заместник – председател на БАН
Проф. Евдокия ПАШЕВА Главен научен секретар
Проф. Емил МАНОАХ Научен секретар
Доц. Оля СТОИЛОВА Научен секретар
Проф. Димитър ИВАНОВ Научен секретар
Проф. дбн Нина АТАНАСОВА Научен секретар
Проф. дгн Кристалина СТОЙКОВА Научен секретар
Проф. д-р Йоана СПАСОВА-ДИКОВА Научен секретар
Проф. дфн Севдалина ДИМИТРОВА Научен секретар
Доц. Ергюл РЕДЖЕБ Научен секретар
Чл.-кор. дмн Светозар МАРГЕНОВ Институт по информационни и комуникационни технологии
Проф. д-р Тамара ПЕТКОВА Институт по електрохимия и енергийни системи
Доц. д-р Лъчезар ГЕОРГИЕВ Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Доц. дфн Албена ДОНЧЕВА Институт по физика на твърдото тяло
Доц. д-р Павлета ШЕСТАКОВА Институт по органична химия с Център по фитохимия
Чл.-кор. дбн Илза ПЪЖЕВА Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Проф. д-р Снежана ГРОЗЕВА Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Проф. дсн Георги ГЕОРГИЕВ Институт за гората
Доц. д-р Иванка СТАТЕВА Институт по астрономия с Национална астрономическа oбсерватория
Доц. д-р Алексей СТОЕВ Институт за космически изследвания и технологии
Доц. д-р Николай ВЪЛЧЕВ Институт по океанология
Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ Институт за български език
Доц. дфн Татяна Батулева-КЪНЧЕВА Институт за изследване на обществата и знанието
Проф. д-р Поля ГОЛЕВА Институт за държавата и правото
Проф. дфн Максим СТАМЕНОВ Институт за български език

Разширен състав на управителния съвет

проф. дхн. Евелина Славчева Председател на ОС на БАН
Председател на Съюза на учените в България
проф. Любен Тотев Председател на Съвета на ректорите
проф. Анастас Герджиков Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”
г-н Радосвет Радев Изпълнителен председател на Българска стопанска камара
Зам. министър на финансите, отговарящ за бюджетните организации
г-жа Йорданка ФАНДЪКОВА Кмет на град София

Протоколи от заседания

Управителен съвет

Протоколи от заседания
ИмеРазмерДата на добавяне
Правила за дейността на Управителния съвет на БАН 4.28 mb03.12.2018 в 17:22