Списания и издания на Българската академия на науките

При всяко обновяване на страницата, списанията се подреждат на случаен принцип.

Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences2019-10-11T16:22:13+03:00
Информационен бюлетин на БАН2020-01-05T18:53:27+02:00
Списание на Българската академия на науките2020-05-15T04:02:08+03:00
Papers of BAS. Humanities and Social Sciences2020-05-13T15:18:04+03:00
Complex Control Systems2019-10-11T16:31:55+03:00
Serdica Journal of Computing2020-09-01T16:19:37+03:00
Pliska Studia Mathematica2017-11-30T14:21:38+02:00
Serdica Mathematical Journal2019-10-11T16:27:01+03:00
Journal of Theoretical and Applied Mechanics2019-10-11T16:40:27+03:00
Problems of Engineering Cybernetics and Robotics2018-01-23T10:52:50+02:00
Cybernetics and Information Technologies2020-09-01T15:05:09+03:00
Автореферати на дисертации на ИИКТ-БАН2017-12-08T12:51:24+02:00
Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН2017-12-07T16:24:06+02:00
Proceedings of the International Lead-Acid Batteries Conference2019-10-13T20:19:02+03:00
Нанонаука и нанотехнологии: приложение на наноструктурирани материали и трансфер на иновации2019-10-13T21:13:27+03:00
Proceedings of the International Symposium “Heterogeneous Catalysis”2017-12-01T10:03:18+02:00
Proceedings of the National Conference on Catalysis2019-10-13T20:46:30+03:00
Инженерни науки2019-10-13T21:00:06+03:00
Journal of Materials Science and Technology2019-10-13T21:19:33+03:00
Geometry, Integrability and Quantization2020-09-02T18:05:49+03:00
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics2019-10-15T00:06:01+03:00
International Journal Bioautomation2019-10-14T23:52:39+03:00
Acta Morphologica et Anthropologica2019-10-15T00:18:48+03:00
Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets2019-10-15T00:00:09+03:00
Journal of Geometry and Symmetry in Physics2020-09-02T18:06:50+03:00
Поредица “Известия на Институт по физиология”2017-11-29T12:29:05+02:00
Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС)2020-09-01T18:31:28+03:00
Biodiversity of Bulgaria2017-12-01T13:32:39+02:00
Acta Zoologica Bulgarica2019-10-15T23:16:05+03:00
Historia Naturalis Bulgarica2017-12-01T13:34:49+02:00
Тематична поредица “Висша геодезия”2017-10-06T12:53:49+03:00
Българско геофизично списание2019-10-17T00:14:19+03:00
Engineering Geology and Hydrogeology /Инженерна геология и хидрогеология2018-01-03T16:51:13+02:00
Списание на Българското геологическо дружество2019-10-17T00:04:14+03:00
Списание “Проблеми на географията”2020-09-01T15:49:09+03:00
Космос, Екология, Сигурност2019-10-23T16:40:13+03:00
Aerospace Research in Bulgaria2019-10-23T16:09:44+03:00
Известия на Националния археологически институт2017-09-12T14:42:36+03:00
Списание Thracia2018-01-08T15:13:11+02:00
Списание „Български език“2017-09-13T14:52:53+03:00
PALAEOBULGARICA/СТАРОБЪЛГАРИСТИКА2017-12-02T13:54:35+02:00
Поредица „Извори за историята на Тракия и траките“2018-01-04T15:27:35+02:00
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика2017-09-12T14:42:14+03:00
Поредица “Хелис”2017-09-13T14:37:06+03:00
“Разкопки и проучвания”2017-09-12T14:41:55+03:00
Списание „Балканско езикознание“2017-09-13T14:55:07+03:00
Списание “БАЛКАНИ”2020-11-11T15:04:31+02:00
„Известия на Института за български език“2019-02-27T18:39:53+02:00
Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies2018-01-04T15:52:45+02:00
Кирило-методиевски студии2017-12-02T14:07:26+02:00
Списание „Икономически изследвания”2020-09-01T15:59:18+03:00
Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки2017-12-20T13:14:24+02:00
Списание “Икономическа мисъл”2017-11-20T15:17:40+02:00
Поредица сборници „Научни трудове на Института за държавата и правото”2017-12-20T12:57:29+02:00
Списание ,,Психологични изследвания“2017-09-14T15:35:19+03:00
Списание ,,Население“2019-03-16T14:11:35+02:00
Списание „Правна мисъл“2017-12-20T13:00:51+02:00
Годишен доклад “Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания”2017-11-20T15:44:40+02:00
Информационен бюлетин на Централната библиотека на Българската академия на науките2018-01-08T20:44:13+02:00
Българистика / Bulgarica2019-03-17T21:31:22+02:00