Възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти обсъдиха председателите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия акад. Юлиан Ревалски и проф. Васил Николов. Срещата се проведе на 15 ноември 2018 г. в БАН, присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов.

Обсъдени бяха възможностите учени от двете академии да работят по проекти по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, както и по одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г.