Административният съд София-град на заседание, проведено на 17.12.2018 г., остави без разглеждане искането на Националния институт по метеорология и хидрология за спиране на изпълнението на Решение на Общото събрание на БАН за създаване на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ – БАН) като недопустимо. Съгласно определението на съда новосъздаденото звено в рамките на Българската академия на науките продължава да функционира.

Целият сграден фонд, ползван от НИМХ (десетки сгради), както и от всички останали звена на Академията, е собственост на БАН според Закона за БАН от 1991 г. Общото събрание на БАН (ОС на БАН) е упълномощено да се разпорежда с тази собственост. С решение на ОС на БАН на новосъздадения Институт за изследване на климата, атмосферата и водите е предоставена само една сграда, с работни помещения за учените и персонала, които остават в БАН.

Ръководството на БАН изпълни решението на Общото събрание от 03.12.2018 г., осигури и ще продължава да осигурява безпроблемното преминаване на учени и служители от НИМХ – БАН, които желаят да работят в Института за изследване на климата, атмосферата и водите на БАН.