УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН
Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив – БАН: висше образование – магистърска степен /библиотекознание и библиография, архивистика и документалистика или история/, опит в административно-управленска или архивна изследователска дейност /10 години трудов стаж и съществен практически опит в работа с архиви/. Хабилитацията е предимство.

Вид работа: постоянна работа.
Вид заетост: до 8 часов работен ден на трудов договор.
Населено място: гр. София

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Научния архив на БАН, копие от диплома за висше образование, други документи по преценка на кандидата.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември №1, стая № 234 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Представените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия избор.

Краен срок за подаване на документите: 28 ноември 2018 г. 16:00 ч.