Условия за кандидатстване в докторантски конкурс „Най-добра публикация“

  1. Към датата на обявяване на конкурса кандидатите трябва да са:
  • зачислени като редовни или задочни докторанти в звено на БАН (представя се заповед за зачисляване);
  • да са отчислени с право на защита, но не по-рано от 01.01.2017г. (представя се решение на НС за отчисляване с право на зщита);
  • защитили са успешно докторска дисертация през 2018г. (протокол от решение на научното жури).
  1. Предствя се само една публикация по темата на дисертацията като се посочва ИФ на списанието и ако има забелязани цитирания.
  2. Кандидатът излага в рамките на ½ страница основния научен принос отразен в публикацията.
  3. Не се допуска двама докторанти да участват с една и съща публикация.
  4. Представя се и кратко CV на кандидата.

При депозиране на документите по конкурса, кандидатът трябва да посочи в кое от следните научни направления иска да участва.

1-во Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии”

2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

3-то Направление „Нанонауки, нови материали и технологии”

4-то Направление „Биомедицина и качество на живот”

5-то Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси”

7-мо Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии”

8-мо Направление „Културно-историчесто наследство и национална идентичност”

9-то Направление “Човек и общество”

 

Експертни комисии по направления ще класират кандидатите.

Конкурсът ще бъде обявен на сайта на ЦО и на сайта на БАН.

Начало на конкурса 01.11.2018г.

Срок за подаване на документи – до 15.12.2018г./ ЦО, секретар г-жа Червенкова-канцелария, 2-ри етаж, блок 26б,  научен комплекс 4ти километър, тел.02/9873167, мобилен 0882712466

Класиране на кандидатите- до 18.01.2019г.

Обявяване на победителите- до 25.01.2019г.

На победителите ще бъдат връчени официално дипломи и награди.

 

Условията за кандидатстване в докторантски конкурс „Най-добра публикация“ са приети на заседание на АС към ЦО на 04.07.2018 с протокол N 1.