По покана на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще представи актуалното състояние на приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срещата ще се проведе на 20.02.2017 г., понеделник, от 11:00 часа, в Големия салон на БАН. Канят се всички представители на академичната общност.