В съответствие с приетите правила на „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.) е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в експертните комисии на деветте научни направления в БАН.

Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци:

Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

                                          Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения.

Резултати по научни направления:

I – Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати

II – Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати

III – Нанонауки, нови материали и технологии – резултати

IV – Биомедицина и качество на живот – резултати

V – Биоразнообразие, биоресурси и екология – резултати

VI – Климатични промени, рискове и природни ресурси – резултати

VII – Астрономия, космически изследвания и технологии – резултати

VIII – Културно-историческо наследство и национална идентичност – резултати*

IX – Човек и общество – резултати*

* Резултатите на Осмо и Девето направление ще бъдат обявени допълнително следващата седмица.

В срок от 10 до 21 юли 2017 г. участниците в конкурса могат да получат копие от картите за научна оценка на подадените от тях проектни предложения от деловодството на БАН – администрация, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

Във връзка с подписването на договор за финансиране и превод на първия транш екипите на одобрените за финансиране проекти да попълнят договора, предварително публикуван на сайта на БАН (линк), заедно с актуализирана работна програма и актуализиран финансов план в съответствие с одобрената сума за финансиране. Напомняме, че консултантите, които участват в повече от един проект, одобрени за финансиране, ще получат възнаграждение само по един от проектите!

Попълнените договори с всички необходими подписи и печати да бъдат депозирани в четири екземпляра заедно с придружаващо писмо от Базовата организация в срок до 21 юли 2017 г. в деловодството на БАН – администрация, от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа.

Съгласно правилата на Програмата първият транш с финансиране се превежда по сметката на БО в срок до 30 дни от датата на подписването на договора.